Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN : ……………..

ADRES : ………………….

VEKİLİ : Av. …………………. ADRES : (Adres antettedir.)

İHTAR OLUNAN MUHATAP : .

ADRES :.

İHTARIN KONUSU : 01.03.2014 Tarihli muhatap tarafınız ile Müvekkilim
arasında akdedilen Kira Sözleşmesinin zorunlu sebeplerden dolayı
tarafımızdan feshedildiğine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim, mülkiyeti tarafınıza Beylikdüzü/İSTANBUL adresli işyerinde
01.03.2014 tarihinden itibaren yazılı kira akdi ile kiracı
bulunmaktadır.

1. Müvekkil şirketimiz maddi zorluk içerisine girmiş ve bu zor süreci
  atlatabilmek için T.C. Bakırköy …Asliye Ticaret Mahkemesi …..
  Esasına kayıtlı iflas erteleme davası açmıştır.

2. Müvekkil şirketimizin yaşadığı maddi krizin, 3.kişilerin
  mağduriyetine sebebiyet vermemesi açısından, şirketimiz ve
  yöneticileri tarafından bir takım tasarrufa yönelik tedbirlere
  başvurulması gerekmiştir.

3. Yukarıda kısaca değinilen zorunlu sebepler doğrultusunda Müvekkilim
  mülkiyeti tarafınıza ait mecurun son iki aylık(2015 Mayıs, Haziran)
  kira bedelini ödeyememiştir ve 15.07.2015 tarihinde müvekkilim
  mecuru boşaltacaktır. Her ne kadar anahtar teslimine tarafınız sözlü
  olarak davet edilse de gelmemeniz üzerine daire anahtarı kargo ile
  tarafınıza gönderilecek ve Müvekkilim tarafından boşaltılan mecurun
  resimleri çekilecektir.

4. Müvekkilimiz, kira sözleşmesini zorunlu sebeple süresinden önce fesh
  etmiş bulunmaktadır.

5. Ayrıca 2015 yılı Temmuz ve Ağustos Ayları kira bedellerinin teminatı
  olarak tarafınıza verilen 2 adet ……. vade tarihli ……. Şubesi 22.000
  TL bedelli …… çek numaralı kıymetli evrakların tarafımıza iade
  edilmesini isteme zaruretimiz hasıl olmuştur.

SONUÇ : Sayın muhatap, 01.03.2014 Tarihli muhatap tarafınız ile
Müvekkilim arasında akdedilen Kira Sözleşmesinin zorunlu sebeplerden
dolayı tarafımızdan feshedilmiş ve mecur 15.07.2015 tarihinde
boşaltılacak olmakla beraber, mecurun anahtarı gelmediğiniz takdirde
kargo ile tarafınıza gönderileceği, işbu ihtarnamenin tarafınıza
tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde 2 adet ….. ve …… vade tarihli
……… Şubesi 22.000 TL bedelli …… çek numaralı kıymetli evrakların
tarafımıza iade edilmesini, aksi halde söz konusu çeklere ilişkin
borcumuz olmadığının tespiti davası açılacağı, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceği saygılarımla vekaleten talep
ve ihtar olunur. 03.07.2015

İHTAR EDEN KİRACI VEKİLİ

Av. ………

Ek: Vekâletname Sureti

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini,
bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhi işlenecek diğer
nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederim.