Giriş yap
Kayıt ol

        Dilekçe No.: 0506

Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İş Mahkemesi Sıfatı İle)

ERZİNCAN

DAVACI	:	Adı ve Soyadı

VEKİLİ	:	Avukat Adı ve Soyadı

		Adres

DAVALILAR	:	Bağ-Kur Genel Müdürlüğü/ANKARA

D. KONUSU	:	Zorunlu Bağ-Kur sigortalılığının tespiti.

AÇIKLAMALAR	:

1- Müvekkilim, … Bağ-Kur no ile davalı kurum sigortalısı
bulunmaktadır. Müvekkil 1980’li yıllardan itibaren kendi nam ve
hesabına aralıksız hayvansal ve tarımsal faaliyetlerini
sürdürmektedir. Tarımsal faaliyetlerini, ortaklık ve kiralama usulü
ile sağladığı (2926 sayılı Yasa 3/b md) ortalama 20-30 dönümlük
arazide yapmaktadır. Yıllık ortalama 20-30 dönüm arazide tarım
yapan müvekkilim ayrıca, sürekli hayvancılıkla da uğraşmaktadır.

2- Müvekkilimin 1985 yılından itibaren başlayan Ziraat Odası
çiftçi kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, müvekkilim 22.08.1991
tarihinden itibaren Erzincan Şeker Pancarı Kooperatifi üyesi
bulunmaktadır (Ortak No: 44515). Müvekkilimin pancar üretimi
nedeniyle Erzincan Şeker Fabrikalarına vermiş olduğu şeker pancarı
ürün bedellerinden, Bağ-Kur prim kesintileri yapılmıştır. Ürün
bedellerinden prim kesintileri yapılmış olmasına rağmen, davalı
kurum yasanın kendisine yüklediği re’sen tescil mükellefiyetini
yerine getirmemiştir. Müvekkilimin, kuruma müracaatı üzerine, 1 ay
hizmet süresinin olduğu tespit edilerek tarafına bildirilmiştir.

3- 2926 Sayılı yasa kapsamında uzun yıllardır kendi nam ve
hesabına sürekli tarımsal faaliyette bulunan müvekkilimle ilgili
olarak, Erzincan Şeker Fabrikası ürün bedellerinden pirim tevkifatı
yapmış olmasına rağmen, davalı kurum müvekkilimin zorunlu Bağ-Kur
sigortalılığını dikkate almamış ve yasanın kendisine yüklediği
re’sen tescil mükellefiyetini yerine getirmemiştir.

4- Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kendi nam ve
hesabına sürekli ve bağımsız çalışmalarını nedeniyle Bağ-kur
zorunlu tarım sigortalısı olduğu dönemle çakışan SSK hizmet
süresinin, baskın çalışmanın Bağ-Kur sigortalılığı
kapsamında kalması nedeniyle iptalini ve Erzincan Şeker Fabrikası
tarafından ilk Bağ-Kur prim tevkifatının yapıldığı tarihi takip
eden ay başından itibaren müvekkilin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı
olduğunun tespiti için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER	:	1- Bağ-Kur sicil dosyası, 2- SSK sicil dosyası, 3-
Erzincan Şeker Fabrikaları ekici bordroları, 4- Bağ-Kur hizmet
dökümü, 5- SSK sigortalı hizmet cetveli, 6- Ziraat Odası kaydı, 7-
Erzincan Şeker Pancarı Kooperatif kayıtları, 8- Sol Sahil Sulama
Birliği kayıtları, 9- Tanıklar ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER	:	Bağ-Kur Kanunun, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM	:	Yukarıda arz edilen nedenlerle davamızın kabulü
ile öncelikle müvekkilimin Bağ-Kur zorunlu tarım sigortalısı
olduğu dönemle çakışan SSK hizmet süresinin, baskın
çalışmanın Bağ-Kur sigortalılığı kapsamında kalması nedeniyle
iptaline, müvekkilin, Erzincan Şeker Fabrikası tarafından yapılan
ilk prim tevkifat tarihini takip eden ay başından itibaren, Bağ-Kur
zorunlu tarım sigortalısı olduğunun tespitine, yargılama harç ve
masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına
karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat Adı ve Soyadı

İmza

 PAGE  868 

Dava Dilekçesi Örnekleriyle Hukuk Rehberi

 PAGE  2 

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkının Kullanılması


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78