Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALILAR	:	......................... ..............................

Adres: ............................................

KONU	:	 Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığın Tespiti Talebimizden
İbarettir

DAVA DEĞERİ	:	................. TL

AÇIKLAMALAR	:

	

Müvekkilim, ….......... Bağ-Kur no ile davalı kurum sigortalısı
bulunmaktadır. Müvekkil ........ yılından itibaren kendi nam ve
hesabına aralıksız hayvansal ve tarımsal faaliyetlerini
sürdürmektedir. Tarımsal faaliyetlerini, mülkiyeti kendisine ait
toplam .... dönümlük arazide yapan müvekkilim, ayrıca
hayvancılıkla da uğraşmaktadır.

Müvekkilimin ........ yılından itibaren başlayan Ziraat Odası
çiftçi kaydı bulunmaktadır. Ayrıca, müvekkilim .../..../......
tarihinden itibaren ......... Şeker Pancarı Kooperatifi üyesi
bulunmaktadır (Ortak No: ..........). Müvekkilimin pancar üretimi
nedeniyle ................... Şeker Fabrikalarına vermiş olduğu
şeker pancarı ürün bedellerinden, Bağ-Kur prim kesintileri
yapılmıştır. Ürün bedellerinden prim kesintileri yapılmış
olmasına rağmen, davalı kurum yasanın kendisine yüklediği re’sen
tescil mükellefiyetini yerine getirmemiştir. Müvekkilimin, kuruma
müracaatı üzerine, 1 ay hizmet süresinin olduğu tespit edilerek
tarafına bildirilmiştir.

Yasa kapsamında uzun yıllardır kendi nam ve hesabına sürekli
tarımsal faaliyette bulunan müvekkilimle ilgili olarak,
................... Şeker Fabrikası ürün bedellerinden pirim
tevkifatı yapmış olmasına rağmen, davalı kurum müvekkilimin
zorunlu Bağ-Kur sigortalılığını dikkate almamış ve yasanın
kendisine yüklediği re’sen tescil mükellefiyetini yerine
getirmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin kendi nam ve hesabına
sürekli ve bağımsız çalışmaları nedeniyle Bağ-kur zorunlu
tarım sigortalısı olduğu dönemle çakışan SSK hizmet süresinin,
baskın çalışmanın Bağ-Kur sigortalılığı kapsamında kalması
nedeniyle iptalini ve ................... Şeker Fabrikası tarafından
ilk Bağ-Kur prim tevkifatının yapıldığı tarihi takip eden ay
başından itibaren müvekkilin zorunlu Bağ-Kur sigortalısı
olduğunun tespiti için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER	:	1- Bağ-Kur sicil dosyası, SSK sicil dosyası,
.................... Şeker Fabrikaları ekici bordroları, Bağ-Kur
hizmet dökümü, SSK sigortalı hizmet cetveli, Ziraat Odası kaydı,
................. Şeker Pancarı Kooperatif kayıtları, Tanık, Yemin
ve sair yasal delillerimiz.

HUKUKİ SEBEPLER	:	Bağ-Kur Kanunu, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle davamızın
kabulüne; öncelikle müvekkilimin Bağ-Kur zorunlu tarım
sigortalısı olduğu dönemle çakışan SSK hizmet süresinin, baskın
çalışmanın Bağ-Kur sigortalılığı kapsamında kalması nedeniyle
iptaline; müvekkilin, ................... Şeker Fabrikası tarafından
yapılan ilk prim tevkifat tarihini takip eden ay başından itibaren,
Bağ-Kur zorunlu tarım sigortalısı olduğunun tespitine; yargılama
harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde
bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep
ederim.

Davacı Vekili

Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78