Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………………..İCRA CEZA MAHKEMESİ 
                     SAYIN YARGIÇLIĞI'NA

 

2002/....   K.

 

Dilekçe sunan :
Sanıklar               :  
Vekili                   : 
Konusu                : 

 A ç ı k l a m a l a r :

Sayın Mahkemece yukarıda numarası verilen dosya ile görülüp neticede
müvekkillerin aleyhlerinde mahkumiyete dair verilen karar ….. Cumhuriyet
Savcılığının 2002/4- 6663 numaralı dosyasından infaz için işlem
görmektedir.

Ancak, karar tarihinden bugüne on sekiz aydan fazla bir zaman geçmiş ve
ceza  zamanaşımına uğramıştır.

Bu itibarla zamanaşımına uğrayan cezanın kaldırılması için Sayın
Mahkemeye Başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
 

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arzedilen nedenlerle;
    
Sayın Mahkemece dosya üzerinde yapılacak inceleme neticesinde
müvekkillerim aleyhine verilen mahkumiyet kararının, ceza zamanaşımına
uğradığından, kaldırılmasını vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

                                       Sanıklar Müdafii