Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

             ………… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

                        GÖNDERİLMEK ÜZERE 

             NÖBETÇİ İDARİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

                                    
            

                                    
                   .../…/……

                                    
YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMLİDİR

DAVACI :Adı-Soyadı/Adresi 

         

DAVALI :Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı /ANKARA

          ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü /İSTANBUL

DAVA KONUSU İDARİ İŞLEMİN 

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/……

DAVA KONUSU :

2012-2013 Güz yarıyılı öğrenci ders kayıt yenileme işlemimin
öğrencisi olduğum İstanbul Üniversitesi tarafından, YÖK’ten
üniversiteme gelen ve ek-1 de sunduğum yazılı belgeye istinaden
yapılmamasından ibarettir.

DAVANIN İZAHI :

Ben ……. no’lu ……… Üniversitesi ……. Fakültesi …..
Bölümü öğrencisiyim.2012-2013 güz yarıyılı ders kayıt yenileme
işlemini yapmak için üniversitemin otomasyon sistemine girdiğimde
……… tarihi itibari ile sistem tarafından engellendiğimi
görmüş ve kayıt yenileme sayfamda askerlik bilgilerinin
güncellenmesi ibaresi ile otomasyon sistemi beni öğrenci işlerine
yönlendirmiştir.Fakültemin öğrenci işleri bürosuna
uğradığımda ise ders kayıt yenileme işlemimin gerçekleşmesi
için askerlik durum belgesi getirmem gerektiği bilgisi tarafıma
sunulmuştur.

Bugüne kadar ders kayıt yenileme işlemlerim esnasında benden hiç
askerlik durum belgesi istenmedi,ilk kez 2012-2013 güz yarıyılı ders
kayıt yenileme işlemi sırasında istenen bu belgenin neden
istendiğini sorduğumda üniversitemin bana verdiği cevap; YÖK’ün
tüm üniversitelere bir talimat göndererek bundan böyle 29 yaşından
büyük öğrencilerden kayıt yenileme esnasında askerlik durum
belgesi isteneceği,bu belgeyi getirmeyen öğrencilerin kayıtlarının
kesinlikle yapılmayacağının yazılı olduğunu ve biz üniversite
olarak da YÖK’ün bu gönderdiği talimata uymak zorunda olduğumuzu
bana iletmişler ve kayıt yenileme işlemimi,öğrenci harcımı
yatırdığımı gösteren dekontu göstermeme rağmen
yapmamışlardır.Bunun üzerine askerlik şubesine uğrayıp
fakültemin öğrenci işlerine vermek üzere askerlik durum belgesi
istediğimde,askerlik şubesi bana 1111 sayılı askerlik kanunun ilgili
maddesi gereği,29 yaşından büyük öğrencilerin askerliklerinin
ertelenmesinin mümkün olmadığını ve bu yüzden tarafıma askerlik
durum belgesinin asla verilmeyeceğini söylemiştir.

……. Bölümü … sınıf öğrencisi olmama rağmen ve yaşım …
olduğu için YÖK’ün bu uygulaması yüzünden okuluma kaydım
yapılmayıp çaresiz ve mağdur durumda kalmış bulunmaktayım.

Aylar öncesinden böyle bir uygulamanın ilk kez eylül 2012 de hayata
geçirileceğini medyada çıkan haberlerle öğrendiğimde,benim gibi
yaşı 29’dan büyük birçok üniversiteden öğrencilerle birlikte
gerek yazılı gerek sözlü olarak ilgili kurumlara bu uygulamadan
vazgeçilmesi hususunda girişimlerde bulunmamıza rağmen ve gerek YÖK
gerekse de üniversiteme bu uygulama ile öncelikle anayasal bir suç
işlendiğini,hukuk kurallarının çiğnendiğini ve bunların yanı
sıra üniversitemizin yönetmeliğine de aykırı davranıldığını
İlgili taraf olan YÖK ve üniversiteme bildirildi ancak yine de bu
uygulamadan vazgeçilmedi.

Bu uygulama beraberinde benim gibi ve daha binlerce mağdur öğrenci
kitlesi doğurmuş ve sonraki yıllarda mağdur kitlesi artmaya devam
edecektir.Uygulama aynı zamanda başından sonuna kadar asla zemini
olmayan,tutarsızlıklarla dolu ve en önemlisi hakkaniyet ve adaletten
uzak bir uygulamadır.Bu uygulamanın hukuk kurallarından uzak
olduğunu burada tarafınıza başlıklar halinde sunmaya
çalışacağım.

1-)Öncelikle 1111 sayılı askerlik kanunu çok uzun yıllardan bu
yanadır var olmasına rağmen,üniversiteler bugüne kadar kayıt
yenileme döneminde asla askerlik durum belgesi talebinde
bulunmamışlardır.Böylelikle eylül 2012 yılından önce günümüze
gelene kadar yaşı 29’dan büyük on binlerce üniversite öğrencisi
kayıt yenileme esnasında askerlik durum belgesi vermeden mezun
olmuştur.Bu durum eylül 2012’den önce mezun olan üniversite
öğrencileri için bir ayrıcalık,mezun olmayanlar için ise bir hak
mahrumiyeti ifade etmektedir.

2-)Her şeyden önce anayasamızın 42.maddesi der ki;Kimse eğitim ve
öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.Benim gibi binlerce
öğrenciyi sırf yaşı 29’dan büyük olduğu gerekçesiyle
öğrenimlerine ara verip askerlik hizmetini yapmak zorunda bırakmak
suretiyle mağdur etmiştir.Yaşımdan ötürü ders kayıt yenileme
işleminin üniversitem tarafından yapılmaması,anayasamızın her
bireyin eğitim ve öğrenim hakkını kesintisiz ve her şartta
güvence altına alan 42.maddesinin açık bir ihlalidir.

3-) Bir uygulama işleme konulacaksa öncelikle adil mi ona bakılması
gerekir.Bedelli askerlik yasasından faydalanan 30 yaş ve üzeri olan
öğrenciler için kayıt yenileme ilgili bir problem ortadan
kalkarken,parası olmadığı için bedelli askerlik yasasından
faydalanamayan öğrenciler kayıt yenileme sorunu ile karşı karşıya
kalıyor.Oysa anayasamızın 10.maddesi diyor ki; Herkes, dil, ırk,
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
Anayasamızın eşitlik ilkesini hiçe sayan bu uygulama, evvela
öğrencinin kendisinde ve sonra ailesinin ve kamuoyunun vicdanında
büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda ve benim gibi diğer
öğrencilerde ilgili kurum olan YÖK ve üniversitelerin,kendilerine
ikinci sınıf insan muamelesi yaptığı hissiyatına zemin
hazırlamıştır.

4-)Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri belirlenirken de yine
anayasamızın eşitlik maddesi referans alınmıştır.Bu ilkelerin
‘Genellik ve Eşitlik’başlığı altındaki madde4 der ki; Eğitim
kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin
herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya
sınıfa imtiyaz tanınamaz.YÖK ve üniversitem ise bedelli askerlik
yasasından faydalanan belirli bir zümrenin eğitim-öğrenim hakkını
korurken,bedelli yasasından faydalanamayan ve yaşı 29’dan büyük
fakir öğrencilerden sırf askerlik durum belgesi getirmedikleri için
kayıtlarını yenilememekte,ve tarafıma da ya okul kaydımı
dondurmamı ya da ilişiğimi kesmem yönünde dayatmada bulunmaktadır.

5-)Bir hukuk devletinin ve bu devletin tüm kurumlarının kazanılmış
haklara saygı göstermesi ve kazanılmış hakları koruması en
büyük anayasal ödevdir.YÖK ve üniversitem kazanılmış bir hak
olan,…… üniversitesi öğrenci kimliğimi bu yeni uygulama ile
alenen sonlandırmış bulunmaktadır.Oysa Danıştay 1. Dairesinin
04.10.1991 Tarih ve E. 1991/211, K. 1991/289 Sayılı Kararı 33 de: “
Kazanılmış hakların korunması Hukuk Devlet ilkesinin bir
gereğidir. Hukuk Devletinde bütün devlet faaliyetlerinin hukuk
kurallarına uygun olması önemli ve temel bir ilkedir ”
denilmektedir.

.

Æ

 h<

,

.

ü

þ

B

D

z

¨

ª

Æ

摧⨽'ᰀan kaldırılması gibi bir durum hukuk devleti ilkesiyle
bağdaşmayacaktır. Bu sebeple yürürlükteki mevzuat hükümlerine
duyulan güven ile ( hukuk güvenliği ) kazanılmış olan haklara
saygı gösterilmesi ve bireylerin kazanmış oldukları hakka sonradan
yürürlüğe giren düzenlemelerle zarar verilmemelidir.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararları kazanılmış hakka saygı ilkesine
uygun davranmanın zorunlu olduğunu ve bu türlü bir davranışın
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti ilkesinin özünde
bulunduğuna karar vermiştir.

6-)Öğrenci harcını yatıran her üniversite öğrencisinin öğrenim
hakkını,kayıt yapma ve yenileme hakkını anayasamızın dışında
bazı kanun ve yönetmeliklerde de görebiliriz.Bakınız yürürlüğe
giren 6111 sayılı kanun ile ; 4 kasım 2011 tarih ve 2547 sayılı
yüksek öğretim kanunun 44. maddesi 6111 sayılı kanun ile
değiştirilmiş ve c bendinde bir yıl sureli yabancı dil hazırlık
sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği
donemden başlamak üzere her donem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın on lisans programları için azami 4
yıl lisans programları için azami yedi yıl lisans ve yüksek lisans
programlarını azami dokuz yıl yüksek programı için üç yıl
doktora için altı yıl içinde basarı ile tamamlamayarak mezun
olamayanlar bu kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili
doneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir bu
durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın 
öğrencilik statüleri devam eder hükmü mevcuttur.Bu yasa ile
belirtilen hüküm yine YÖK kanunları içinde yer almış ve bu
ifadelerin aynısı YÖK web sitesinde YÖK kanunu başlığı altında
yer almıştır.Bu kanun öğrenci harcını yatıran herkesin kayıt
yenileme hakkını güvence altına almıştır.Ben öğrenci harcımı
yatırmama rağmen üniversitem benim kaydımı yenilemeyerek bu kanuna
da muhalefet etmiş durumdadır.Öğrenci harcımı yatırdığıma dair
makbuz ek… de mahkemenin huzuruna sunulmuştur.

7-)Yine 29 yaşından büyük öğrencilerin kaydını askerlik belgesi
getirmedikleri için yenilemeyen bu uygulama,üniversitemin
yönetmeliğine de aykırıdır. Üniversitemin kayıt yenileme
başlığı altındaki; ‘……. Üniversitesinde, her yarıyıl
başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları
yenilenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre
içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları
yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen
öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik
kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz’’demektedir.Bu
madde şunu apaçık göstermektedir ki öğrenimine devam eden bir
…… Üniversitesi öğrencisinin ders kayıt yenileme işlemi sadece
öğrenci harcını yatırmazsa yenilenmez.Bu maddede askerlik durum
belgesi getirmeyenlerin de kaydı yenilenmez diye bir ibare
bulunmamaktadır.Ayrıca 25972 sayılı 20.10.2005 tarihli İstanbul
Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ‘‘Ön
lisans ve lisans eğitim-öğretimine kayıt’’başlıklı 8.maddesi
1.fıkrası ayrıca aynı yönetmeliğin 17.maddesinin 1.fıkrası
açık bir şekilde üniversitemin yönetmeliğe aykırı
davrandığını gözler önüne sermektedir.Bununla birlikte ek..de
sunduğum;üniversitemizin otomasyon üzerinden çözüm merkezinde
…/…/…..tarihinde kayıt yenileme için tarafımdan istenen
askerlik durum belgesi talebinin,üniversitemizin yönetmeliğine
aykırı olduğunu ve bunun nedenini sormuş ancak şuana kadar bu
soruma üniversitem tarafından yazılı bir cevap almamış
durumdayım.

8-) Bu uygulamanın en büyük tutarsızlıklarından biri de;bu
uygulamayı bazı üniversitelerin uyguladığı bazılarının ise
uygulamadığıdır.Şu anda bazı üniversiteler yaşı 30 ve üzeri
olan öğrencilerinin kayıt yenileme işlemini hukuk kurallarına
riayet ederek yapmıştır.Ayrıca bazı üniversiteler de yaşı 29
olan öğrencilerden yine askerlik durum belgesi istemeden
kayıtlarını yenilemiştir.Bu durum kocaman bir ayrımcılıktır ve
bir hukuk devletin kurumu olan YÖK’ün ve bu uygulamayı hayata
geçiren …….. Üniversitesinin kocaman bir
ayıbıdır.Üniversitelerden bazılarının öğrencisini mağdur
etmesi ‘fırsat eşitliği’ilkesinin açıkca ihlalidir.

9-)YÖK ile olan yazılı ve sözlü iletişimlerimizde bu mağduriyetin
kaynağının Milli Savunma Bakanlığının 03.03.2011 tarihli
genelgesini YÖK’e göndermesi ve kurum olarak da YÖK’ün ve
YÖK’e bağlı üniversitelerin bu genelgede istenenleri hayata
geçirmek zorunda olduklarını söylemeleri çok ilginçtir.Bir hukuk
devletinde idari olarak bağlı bulunduğum üniversitemin bir
uygulamayı hayata geçirirken,Milli Savunma Bakanlığının genelgesi
ile hareket etmesi kabul edilebilir bir durum değildir.Ayrıca YÖK ve
ona bağlı üniversitelerin benim askerlik durumumla
ilgilenmesi,askerlik durumuma göre bana idari yaptırım uygulaması
yukarda bahsettiğim anayasa,hukuk ve yönetmeliklere aykırı olduğu
gibi akla ve mantığa uymayan bir tutumdur.Bu ülkede şahsımın
askerlikle ilgili her türlü durumuyla ilgilenen,şahsımın askerlikle
olan ilişkisini düzenleyen ve askerlik durumumla ilgili idari
yaptırım gücüne sahip tek kurumu Milli Savunma Bakanlığına
bağlı Asker Alma Daire Başkanlığıdır.Durum böyle iken YÖK ve
kayıtlı olduğum……. Üniversitesinin askerlik durumumla ilgili
şahsıma idari yaptırım uygulaması, aklın ve hakkaniyetin çok
uzağında kalmıştır.

10-)YÖK Suriye vatandaşı olan mültecileri sınavsız üniversiteye
yerleştirme kararı almışken,kendi vatandaşı olan öğrencilerinin
öğrenime devam etmelerini engellemesi ayrı bir anayasal suç ve aynı
zamanda hem tutarsızlığın hem de adaletsiz bir bakışın belgesi
niteliği taşımaktadır.Bir hukuk devletinin kurumlarının birincil
ödevi kendi vatandaşının eğitim ve öğrenim hakkını güvence
altına almaktır.

DELİLLER :

1-)2011-2012 bahar dönemi öğrenci belgesi,

2-)…/…/…..tarihli ve kaydımın yenilenmediğine dair ……
Üniversitesi ……. Fakültesi tarafından alınmış resmi belge

HUKUKİ NEDENLER :

Anayasamızın 42.maddesi,anayasamızın 10.maddesi, Türk Milli
Eğitimin Temel İlkeleri ‘Genellik ve Eşitlik’başlığı
altındaki 4.maddesi, 4 kasım 2011 tarih ve 2547 sayılı yüksek
öğretim kanunun 44. maddesi 6111 sayılı kanun ile değiştirilmiş c
bendi, 25972 sayılı 20.10.2005 tarihli …… Üniversitesi Lisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ‘‘Ön lisans ve lisans
eğitim-öğretimine kayıt’’başlıklı 8.maddesi 1.fıkrası
ayrıca aynı yönetmeliğin 17.maddesinin 1.fıkrası,Danıştay 1.
Dairesinin 04.10.1991 Tarih ve E. 1991/211, K. 1991/289 Sayılı Kararı
33.maddesi

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle YÖK ve ……..
Üniversitesinin kazanılmış hakkım olan …….. Üniversitesi
öğrencilik sürecimi kesintiye uğratan bu uygulamasının
durdurulması ve mahkeme giderleri ile ileride gerekirse tutacağım
avukatın vekalet ücretinin de davalı idareye yükletilmesini saygı
ile arz ve talep ederim.(Tarih../../…)

                                    
               Adı-Soyadı/Tarih

                                    
                     İmza

EKLER :

1-…….

2-…….

3-…….