Giriş yap
Kayıt ol

        ………….. İDARE MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞINA

DAVACI        	:

VEKİLİ		:

DAVALI        	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ………

DAVA KONUSU    : ………., İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün ../…/200.. tarih ve

B.08.4.MEM.4.07.00…../….. sayılı yolluk talebimizin reddine
ilişkin, Usul ve Kanuna aykırı İŞLEMİNİN KARARININ İPTALİ ile,
fazlaya ilişkin talep haklarım saklı kalmak üzere, 1.500 YTL. (   
  tarih ve   sayılı atamama ilişkin) YOLLUK alacağımızın,
YASAL FAİZİ ile yargılama giderlerinin ,davalı kurumdan tahsili
talebimizden ibarettir.

TEBLİĞ ...:  …./…../……. 

OLAYLAR        : 

1) Müvekkilim……….. İli ………… İlçesinde ikamet etmekte
iken …../…/….. tarih ve……. sayılı ilk atama işlemi ile
………. İli ………İlçesi Meslek Lisesine atanmıştır.

2) Bu atama nedeniyle müvekkilime herhangi bir yolluk
ödenmemiştir.Bu nedenle .../…/…tarihli ve ……..sayılı atamam
üzerine alamadığım yolluğun yasal faizi ile birlikte tarafıma
ödenmesi için, ilgili idareye başvurdum.

3) İdareye yapmış olduğum başvuru neticesinde, ……., İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün          tarih ve
B.08.4.MEM.4.07.00.23/ sayılı yazısı ile verilen cevapta ;
atamaları ilk atama olup,ilk atamalar yolluk ödenmesi söz konusu
değildir.Anayasa Mahkemesinin iptal kararının da ilk atamalarla
ilgisi yoktur. Şeklinde olumsuz bir cevap verilmiştir. ……….,
müvekkilim İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vermiş olduğu
ilgili cevap yazısını…./…./…… tarihinde tebellüğ etmiştir.

4) 6245 SK.’nun 10. Maddesi : “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı
ve yer değiştirme

masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. (Değişik ibare: 21.04.2005 - 5335/4a. mad.) Zorunlu yer
değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde
uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin
atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler
hariç olmak üzere;

yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin
olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan
veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen
memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;

2. (Mülga: 31.07.2003 - 4969/1. mad.)

3. (Mülga: 31.07.2003 - 4969/1. mad.)

4. (Mülga: 31.07.2003 - 4969/1. mad.)

5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine

alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde

tesviye ettirecekleri yere kadar;

6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da

vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli

olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.”    
Hükmünü

içermektedir.

5) Görüldüğü üzere, söz konusu işlem haklı ve objektif herhangi
bir yasal gerekçeye dayanmamakta olup tamamen keyfi, sübjektif,
sebeplere dayalı olarak yapılmış bir işlemdir. İlk atamalarda
yolluk ödemesi söz konusu olmadığı konusunda açık bir yasal
düzenleme olmadığı halde, ayrıca 6245 sayılı harcırah kanununun
4969 sayılı kanunla değişik 10/1 maddesinin, Anayasa mahkemesinin
2004/54 E.2005/24 Kar.sayılı kararı ile iptaline rağmen,yolluk
hakkım, ihlal edilmiştir. Devlet organları ve idari makamlar bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundadır. 6245 SK.’nun 10. Maddesi zorunlu yer değiştirme
halinde yolluk ödemesi yapılacağından

bahsetmiştir. İlk atamada olsa, ikamet yerinden, atanan yere gitmek
sureti ile zorunlu bir yer değiştirme söz konusu olup, henüz memur
olmuş bir kişiye yolluk ödenmeyip bu külfeti yüklemek, Anayasanın
5.mad. 10.mad. 49.mad. 55.mad. ve 65.maddelerine açıkca

aykırılık teşkil etmektedir.

6) Müvekkilimin, ……… , İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  
     tarih ve B.08.4.MEM.4.07.00.23/26564 sayılı yolluk talebinin
reddine ilişkin, Usul ve Kanuna aykırı İŞLEMİNİN, KARARININ
İPTALİ ile, fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak
üzere,1.500 YTL. (      tarih ve     sayılı atamama
ilişkin) YOLLUK alacağımın, YASAL FAİZİ ile yargılama giderleri
ve vekalet ücretinin ,davalı kurumdan tahsili talebi ile yasal
süresi içinde sayın mahkemenize dava açma zorunluluğumuz. hasıl
olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :    Devlet Memurları Kanunu, 6245 sayılı
Harcırah Kanunu 10.madde ve ilgili maddeleri, Anayasa mahkemesinin
2004/54 E.2005/24 Kr.kararı. ve sair yasal deliller. 

SUBUT DELİLLER    :    Anayasa mahkemesinin 2004/54 E. 2005/24
Kr.sayılı kararı,08/12/2005 tarihli yolluk talebime ilişkin
dilekçem, Antalya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarih ve 
B.08.4.MEM.4.07.00.23/26564 sayılı cevap yazısı,Atama kararnamesi,
Antalya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün cevap yazısını
tebellüğ belgesi.

SONUÇ ve TALEP         :Yukarıda saydığımız nedenlerle,
…….., İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün    tarih ve
B.08.4.MEM.4.07.00.23/ sayılı yolluk talebimizin reddine ilişkin,
Usul ve Kanuna aykırı İŞLEMİNİN,KARARININ İPTALİ ile, fazlaya
ilişkin talep haklarımız saklı kalmak üzere, 1.500 YTL. (    
tarih ve     sayılı atamama ilişkin) YOLLUK alacağımızın,
YASAL FAİZİ ile birlikte yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin
,davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla
bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili 

Av.

EK: 1.)  08/12/2005 tarihli yolluk talebime ilişkin dilekçem

2.)  ………, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün    tarih ve
B.08.4.MEM.4.07.00.23/     sayılı cevabi yazısı,

3.) Atama kararnamesi

4.) …….., İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün cevap yazısını
tebellüğ belgesi.

( Tüm evraklar aslı gibidir ONAYLIDIR.)


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78