Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 .................

DAVACI : ......................

DAVALI : A

KONUSU : yoksulluk nafakasının iptal edilmesi talebim hakkında

AÇIKLAMALAR :

1-Davalı ile …………tarihinde evlendik. Bu evlilikten çocuğumuz yoktur.
Davalı A....... ile evliliğimiz..............Asliye Hukuk Mahkemesinin
............................................tarih, .............dosya,
...... esas numaralı kararı ile boşandık. Bu karar 04.04.2006 tarihinde
kesinleşti.

2-Boşanma kararında Davalı ..............a aylık 100(yüz )TL iştirak
nafakası ödenmesine hükmedildi………tarihinden itibaren düzenli olarak
aylık nafaka bedelini ödemekteyim.

3-Davalı .............ş’ın ……..tarihinde yeniden evlendiğini
öğrendim.Türk Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince nafakanın iptal
edilmesi talep etmekteyim.

4- Davalı ............ş’ın yeniden evlenmesinden dolayı nafakanın
tamamen kaldırılması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:

HMK, Türk Medeni Kanunu, ve ilgili tüm yasal mevzuat

DELİLLER :

Boşanma İlamı, Nüfus Kaydı, Sosyal Durum Araştırması vs.

SONUÇ VE İSTEM:

 Yukarıda arz ettiğim nedenlerden dolayı davamın kabulüne aylık 100
 (Yüz)TL nafakanın tamamının kaldırılmasına, yargılama giderlerini
 davalıya yükletilmesine karar verilmesini yüce mahkemeden saygıyla arz
 ve talep ederim.15.01.2015

EKLER :

1-Boşanma ilamı sureti

2-İkametgah sureti

3-Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı Örneği