Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             :

DAVALI                                            :

KONU                                               : Yoksulluk Nafakası
Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Müvekkilim, …/…/… tarihinde ile boşanmıştır. Buna dair mahkeme
kararının dilekçemizle birlikte sunmaktayız.

2-) Müvekkilim evliyken davalı eşi tarafından memuriyetten istifa
ettirilmiş ve sonra da boşanmıştır. Bu halde müvekkilimin sabit bir
geliri olmayıp, zaruret içindedir. Davalının ise geliri gayet yüksektir.

3-) Bu nedenle, boşanma davasında kusuru olmayan müvekkilim lehine ayda
…TL. yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için dava açılması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 175 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Boşanma ilamı, davalının vergi
kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız
nedenlerle, … TL. yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkilime
verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.