Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … ….. AİLE MAHKEMESİ’ne

  Dosya No: …/…. E., …/…. K.

DAVALI : …… (TCKN: …. )

VEKİLİ : Av. ....

....

DAVACI : ……. (TCKN:….)

VEKİLİ : Av. ....

....

D. KONUSU : Dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası belirtilen dosyasında verilen
yetkisizlik kararı tarafımıza …….. tarihinde tebliğ edilmiştir. Anılan
karar tarafımızca temyiz edilmemiştir.

Yetkisizlik kararının kesinleşmesini müteakip dosyanın yetkili ……
Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarda açıklanan ve resen tespit edilecek nedenlerle,

  Yetkisizlik kararının kesinleşmesini müteakip dosyanın yetkili …..
  Mahkemesi’ne gönderilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.
  …/…./…..

  ……. Vekili

Av. …..