Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

 DOSYA NO:

TEMYİZ EDEN

DAVALI : A.Ş

VEKİLİ :

Aynı adreste mukim.

DAVACILAR :

VEKİLİ :Av

KONU : İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarih K. Sayılı
kararının bozulmasına ilişkin beyanlarımızdan ibarettir

AÇIKLAMALAR

SAYIN YEREL MAHKEMENİN KARARI

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14.05.2015 tarih ve Esas ve
sayılı kararı ile “ Dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle REDDİNE ”
karar verilmiştir. Ancak sayın yerel mahkeme tarafından yetkisizlik
kararı ile davanın reddine karar verilir iken müvekkil şirket kendini
vekil ile temsil ettirmesine rağmen herhangi bir vekâlet ücreti takdir
etmemiştir. Sayın yerel mahkemenin yetkisizlik kararı verir iken
müvekkil lehine vekâlet ücreti takdir etmemesi nedeniyle işbu karar usul
ve yasaya aykırıdır.

TEMYİZ SEBEPLERİMİZ

Sayın yerel mahkeme tarafından davacının davasının 6100 sayılı HMK’nın
14/2.maddesi gereğince yetkisizlik kararı ile reddine karar vermiştir.
Ancak sayın yerel mahkeme yetkisizlik kararı sonrasında müvekkil şirket
kendisini vekil ile temsil ettirmiş olmasına rağmen vekâlet ücret
takdirinde bulunmamıştır. Sayın yerel mahkeme kararı bu noktada
katılmamız mümkün değildir. Şöyle ki, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin
7. maddesi “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya
husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış
sayılmasında ücret” başlığını taşımaktadır. Aynı zamanda maddenin
1.fıkrasında ise “Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava
dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın
açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar
verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme
tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına
hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak
avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları
geçemez” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu durumda tarifenin açıklanan 7/1
maddesi hükmü gereğince; yetkisizlik nedeniyle usulden davanın reddine
ilişkin kararda, vekâlet ücretinin tarifede yazılı ücretin yarısına
hükmedilmesi gerekmektedir. Zira yüksek mahkeme kararlarında da açıkça
belirtilmiştir. ( EK 1: T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/48289, K.
2009/37182, T. 25.12.2009 )

+-----------------------------------------------------------------------+
| T.C. YARGITAY 9. HD. E. 2010/12803 K. 2010/9690 T. 6.4.2010      |
|                                    |
| “Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle davanın reddine veya dava   |
| dosyasının görevli mahkemeye ilişkin kararlar, bunları veren     |
| mahkemeler yönünde nihai kararlar olup, dava böyle bir karara     |
| bağlanıncaya kadar mahkemece yapılmış olan yargılama giderlerinin ve  |
| vekâlet ücretinin davacıya yükletilmesi Hukuk Usulü Mahkemeleri    |
| Kanunu'nun 417. ve 426. maddeleri gereğidir. Her mahkeme kendi    |
| yargılama masrafları ile vekâlet ücretini başka bir mahkemenin takdir |
| ve hükmüne bırakmayıp son karar ile birlikte hüküm altına almalıdır. |
| Bu husus gözetilmeksizin karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı  |
| gerektirmiştir.”                           |
+=======================================================================+
+-----------------------------------------------------------------------+

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve resen
incelemeniz sırasında ortaya çıkacak hususlar doğrultusunda, Sayın Yerel
Mahkemenin 14.05.2015 tarihli kararının BOZULMASINA, yargılama
masrafları ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla vekâleten arz ve talep
ederiz.22.01.2015

Davalı Vekili Av.