Giriş yap
Kayıt ol

        1136 SAYILI AVUKATLIK YASASINA GÖRE

DÜZENLENEN VEKÂLETNAME YERİNE KAİM

YETKİ BELGESİ

 YETKİ VEREN : Avukat ................

İstanbul Barosu Sicil No: ......... - TC Kimlik:.............

(Adres)

YETKİ VERİLEN ...Av. .............. (İstanbul Barosu .........- TC Kimlik:
 ...................)

Ben aşağıda imzası bulunan İstanbul Barosu avukatlarından Avukat
......... 4667 Sayılı Yasa ile değişik 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ nun
56/5 Maddesi’ ne dayanarak, tarafıma verilmiş tüm vekaletnameleri
kapsayacak şekilde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hudutları dahilinde yer
alan bütün mahkemeler ve idarelerdeki her nevi işleri takip etmeye,
duruşmalarına girmeye, uygun göreceği bütün muameleleri takibe, ikmale,
intica, yeniden dava açmaya, kendi imzası ile icap eden istida ve
layihaları yazıp ve ait olduğu makam ve mercie vermeye, tebliği ve
tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve
haciz vaz ve fekkine, ref’e kararları tavzih ve ıslahını istemeye,
temyizden feragate, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kazai
mercilerinde temsile ve mürafalarında bulunmaya, tashihi karar ve iadei
muhakeme talebinde bulunmaya, şahitleri dinlemeye, yemin teklif kabul ve
reddine, hakimleri ve katipleri redde ve şikayete ehlivukuf, muhasip,
hakim tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit
yaptırmaya, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararlar
ahkamının tenfizine, duruşmadan verasete tutulma yolunda talepte
bulunmaya, gıyabında cereyan edecek duruşmalara katılmaya, davadan
feragat, feragate davayı ve davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya ve
bunlara ek olarak müstenidat olan asıl vekaletnamede yer alan her türlü
yetkiyi kullanmaya İstanbul Barosu’na kayıtlı Av.
......................’ a 4667 sayılı Yasa ile değişik 1136 Sayılı
Avukatlık Kanunu’nun 56/5 Maddesine uygun olarak işbu vekaletname yerine
geçen yetki belgesini veriyorum.

İstanbul Barosu (Sicil No)

 Avukat ...................

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78