Giriş yap
Kayıt ol

        ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ................../.............. Esas

DAVACI	............. ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	...Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALI	............................ ..............................

Adres: ............................................

KONU	......./..../........ tarihli Bilirkişi raporuna kaşı
beyanlarımızın kabulü ile yeniden bilirkişi incelemesi
yapılmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir

DAVA DEĞERİ	.................... TL

AÇIKLAMALAR	:

	

Yukarıda bilgileri verilen mahkemeniz dosyasında alınan bilirkişi
raporu, usul ve yasaya aykırı olduğundan itiraz etmek gerekmiştir.
Zira, bilirkişi tarafından incelenen dava konusu ....... konusunda
yeterli ve doyurucu gerekçeler ortaya konmadan eser niteliğinde kabul
edilmiştir. Oysa bir ürünün eser niteliğinde olduğunun kabul
edilebilmesi için varlığı gerekli Subjektif ve Objektif şartın
dava konusu ürün bakımından varlığının somut göstergelerle
açıklanması zorunludur. Sayın bilirkişiye ait, hiçbir somut veriye
dayanmayan rapordaki değerlendirmelere itibar edilmesi mümkün
değildir.

Dava konusu ......’nin eser olarak kabul edilebilmesi için
davacının hususiyetini taşıması gerekir. Oysa dava konusu .........
davacının hususiyetini taşıdığını söylemek mümkün değildir.
Levha sıradan bir levha olup, ayırdedici bir unsuru bulunamamaktadır.
Buna rağmen Sayın Bilirkişinin FSEK kapsamında Eser
nitelendirmesinde bulunması hatalıdır.

Sayın bilirkişi tarafından orta kalite olduğu kabul edilen ve pek
tercih edilmeyen kağıt ve kalemlerin kullanıldığı tespit edilen
dava konusu ....... buna rağmen ............... TL civarında değer
biçilmesi de hakkaniyete uygun değildir. Rapora bu yönden de itiraz
etmek gerekmiştir.

TALEP SONUCU				: Yukarıda açıklanan sebeplerle, ..../..../........
tarihli bilirkişi raporuna itirazlarımızın kabulü ile,
itirazlarımız doğrultusunda yeniden atanacak konusunda uzman bir
bilirkişiden alınacak usule uygun yeni bir rapora istinaden hüküm
kurulmasını bilvekale saygıyla talep ederim.

Davalı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78