Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     			  YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE,

				   Sunulmak Üzere

   2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

							…………

DOSYA NO			:…… ESAS

DAVACI			:K.H.

TEMYİZ EDEN 

MÜŞTEKİ SANIK		: ……..

VEKİLİ			: ……….

				 

D. KONUSU	:…… 2. Asliye Ceza Mahkemesi ….. Esas sayılı ……
tarihli kararının Temyizen bozulması istemi ile Süre tutum talebimiz
hakkındadır.

AÇIKLAMALAR	:

º

È

î

ö

hM



8

:

d

p

t

hM

6ebeplerimi bildirir gerekçeli layiha sunmak üzere müddet-i muhafaza
talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP	: Yukarıda anılan ve tarafınızdan resen belirlenecek
nedenlerle, müddet-i muhafaza talebimizin kabulü ile …… 2. Asliye
Ceza Mahkemesinin ….. E sayılı …… tarihli kararının temyizen
bozulmasını saygılarımla arz ve talep ederiz…….

								Temyiz Eden Müşteki Sanık

							          …………….

									    Vekili

								   Av. …………..