Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 2007/10-358E, 2007/337K. İçtihat

+-----------------------------------------------------------------------+
| Üyemizin Özeti                            |
|                                    |
|                                    |
| -------------------------------------------------------------------- |
|  Tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz   |
|  yapılmış olması gerekir. Şayet, tasfiye işlemleri gerektiği gibi  |
|  tamamlanmamış ve tasfiyesi gereken hususlar eksik bırakılmışsa,   |
|  tüzel kişilik ticaret sicilinden silinse bile, limited şirketin   |
|  tüzel kişiliğinin sona erdiğinin kabulü olanaksızdır. Böyle bir   |
|  durumda şirketten alacaklı olanlar Şirketin yeniden ihyası için   |
|  Tasfiye Memuru ile Ticaret Sicil Müdürlüğünü hasım göstererek    |
|  dava açabilirler.                          |
|                                    |
| ----------------------------------------------------------------- -- |
|                                    |
|                                    |
| -------------------------------------------------------------------- |
|                                    |
| (Karar Tarihi : 6.6.2007)                       |
|                                    |
| DAVA : Taraflar arasındaki "rücuan alacak" davasından dolayı yapılan |
| yargılama sonunda; Tekirdağ Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince davanın  |
| reddine dair verilen 15.10.2004 gün ve 20/162 sayılı kararın     |
| incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay  |
| 10. Hukuk Dairesinin 21.02.2005 gün ve 12512-1543 sayılı ilamı ile;  |
| (... Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davalılardan Limited Şirketin |
| işçisi sigortalı M____ Y____'a yapılan yardımların tahsiline ilişkin |
| davanın tasfiye nedeniyle davalıya husumet yöneltilemeyeceğinden   |
| reddedilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozma nedenidir.    |
| Şöyle ki; tüzel kişiliği olan davalı Limited Şirketin tasfiye     |
| edildiği ve ticaret sicilindeki kaydının terkin edildiği       |
| görülmektedir. Tüzel kişilik ticaret sicilindeki kaydının terkini ile |
| sona erer.                              |
| Tüzel kişiliğin sona erdiğinin hukuk açısından kabul edilebilmesi   |
| için tasfiye işleminin eksiksiz tamamlanmış olması gerekir. Eğer   |
| tasfiye işlemleri gerçek olarak tamamlanmamış ve tasfiyede gereken  |
| hususlar eksik bırakılmışsa tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin  |
| edilse bile şirketin tüzel kişiliğinin sona erdiğinden söz edilemez. |
| O itibarla davacı Kurum vekiline uygun süre verilerek tasfiye     |
| işlemleri ve ortaklarla olan ilişkilerin tam olarak sona ermediği   |
| için Limited Şirketin tüzel kişiliğinin yeniden ihyası hakkında    |
| tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet tevcihi suretiyle dava  |
| açmasının sağlanması ve dava açıldığı taktirde bu davanın sonucunun  |
| beklenmesi tüzel kişiliğin yeniden ihyası halinde bu tüzel kişinin  |
| kusuru ile belirlenecek gerçek zarar miktarıyla sorumluluğuna     |
| gidilerek karar verilmesi gerekir.                  |
| Belirtilen maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek noksan tahkikat |
| ve inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirir.          |
| O halde, davacı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul |
| edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...),                  |
| Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan |
| yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.      |
| Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz |
| edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği |
| görüşüldü:                              |
| KARAR : Dava, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26. maddesine  |
| dayalı rücuan alacak istemine ilişkin olup, iş kazası neticesinde   |
| sigortalıya bağlanan gelirler ve yapılan ödemeler nedeniyle oluşan  |
| Kurum zararının işveren şirketten tahsilini amaçlamaktadır.      |
| Davalı şirket tasfiye memurunun katılımıyla yapılan 29.11.2000    |
| tarihli sigorta müfettişi incelemesi sonucunda, davacı Kurum     |
| tarafından sigortalıya 29.10.2001 onay tarihi ile sürekli iş     |
| göremezlik geliri bağlandığı, davalı işveren şirketin Ticaret     |
| Sicilinden 9.11.2001 tarihinde terkin edildiği, eldeki davanın ise  |
| 24.1.2002 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.             |
| Limited şirketlerin tasfiyesinde, Türk Ticaret Kanununun 552. maddesi |
| yollaması ile TTK.nun 441-450. maddelerinde düzenlenen anonim     |
| şirketlerin tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanır.          |
| Limited şirketin tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmesi     |
| (terkini) ile sona erer. Tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye   |
| işlemlerinin eksiksiz yapılmış olması gerekir. Şayet, tasfiye     |
| işlemleri gerektiği gibi tamamlanmamış ve tasfiyesi gereken hususlar |
| eksik bırakılmışsa, tüzel kişilik ticaret sicilinden silinse bile,  |
| limited şirketin tüzel kişiliğinin sona erdiğinin kabulü       |
| olanaksızdır.                             |
| Bir tüzel kişiliğin son bulmasını ifade eden fesih ve tasfiye işlemi, |
| aynı zamanda Borçlar Hukukuna ilişkin bir hukuki işlem olup, bu karar |
| ve işlemin hataya dayanması karşısında gerçek anlamda bir tasfiye   |
| işleminden söz edilemez. Hataya veya kasta dayalı, şeklen       |
| gerçekleşmiş bir tasfiyenin kaldırılmasının gerek o işlemi      |
| gerçekleştirenlerce, gerekse bundan zarar görenlerce istenebilmesi  |
| Borçlar Hukukunun temel kurallarından biridir. Buna yönelik      |
| düzenlemeye TTK. hükümlerinde yer verilmemişse de, TTK.nun 1. maddesi |
| yollaması ile Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde, hataya dayalı  |
| bir hukuki işlemin düzeltilmesine olanak tanınması kaçınılmazdır   |
| (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 27.01.1999 gün ve 1999/10-1-1 sayılı |
| Kararı).                               |
| Bu durumda, tüzel kişiliğin yeniden ihyasına gidilerek yargılamanın  |
| limited şirket tüzel kişiliğine karşı devamının sağlanması      |
| gerekmektedir.                            |
| TTK.nun 224 ve 445. maddelerinde tasfiye memurunun görev ve      |
| yetkileri, tasfiyenin nasıl yapılacağı, alacaklıların haklarının   |
| nasıl korunacakları açıklanmıştır.                  |
| Her ne kadar, rücuan alacak davası davalı limited şirketin      |
| tasfiyesinden sonra açılmış ise de, tasfiye memuru iş kazasından   |
| haberdar olup, bu konuda dava açılıp açılmadığını araştırmakla    |
| yükümlüdür. Tasfiye memurunun iş kazasından haberdar olması      |
| nedeniyle, "Şirketin henüz muaccel olmayan borçlariyle münazaalı   |
| bulunan borçlarına tekabül edecek bir para dahi kezalik notere tevdi |
| olunacağı" yönündeki TTK.nun 445/3. madde hükmü gereğince, belirtilen |
| sair tedbirleri almak suretiyle tasfiyeyi gerçekleştirmeleri gerekir. |
| Eksik işlemler neticesinde tasfiyenin hukuken sonuçlandığı kabul   |
| olunamaz.                               |
| Ayrıca, tasfiye halinde bulunan bir şirketten alacaklı bulunan    |
| kişilerin yapılan ilanlara rağmen alacaklarını yazdırmamalarının   |
| alacağın düşmesini gerektirmeyeceği hukuksal gerçeği de dikkate    |
| alınmalıdır.                             |
| Tüzel kişiliği sona eren şirketin ihyası için tasfiye memuru ile   |
| Ticaret Siciline husumet yöneltilerek ayrı bir dava açılması için   |
| davacı tarafa HUMK.nun 39 ve 40. maddeleri hükümleri uyarınca uygun  |
| bir önel verilmelidir. Dava açıldığı, takdirde ve alınacak sonuca   |
| göre eldeki davaya devam edebilme olanağı bulunduğu belirlendiğinde, |
| tüzel kişiliğe tebligat yapılarak, rücu alacağının yöntemince     |
| saptanması gerekir.                          |
| Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular karşısında, Hukuk Genel  |
| Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken |
| önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle    |
| direnme kararı bozulmalıdır.                     |
| KARAR : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme   |
| kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen      |
| nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek |
| halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 06.06.2007 gününde  |
| oybirliğiyle karar verildi.                      |
|                                    |
| Üye Notu : Karar, tasfiye usulsüz yapılıp, bitirilmiş olsa bile    |
| "yeniden ihya"'ya imkan verdiği için Tasfiyenin sonu ile ilgili bu  |
| maddeye eklenmiştir.                         |
+=======================================================================+
| İlgili Mevzuat Hükmü : Türk Ticaret Kanunu MADDE 242 :X - TASFİYENİN |
| SONU:                                 |
|        Madde 242 - Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ticaret  |
| unvanının sicilden silinmesi için keyfiyet tasfiye memurları     |
| tarafından ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.         |
+-----------------------------------------------------------------------+

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78