Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO     :	 ESASYARGILANMANIN YENİLENMESİNİ TALEP EDEN	:	..........
....................... (TC Kimlik No: .................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

KARŞI TARAF	:	......................... ..............................

Adres: ............................................

KONU	:	Yargılanmasnın Yenilenmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR	:

	Müvekkilimin ile eşi bir süreden beri ayrı yaşamaktadırlar. Ayrı
yaşamalarının sebebi ise, eşinin başka bir kadın ile olan
beraberliğidir. Bundan dolayı açacağı boşanma davasında
boşanamayacağını bildiği için hileli bir yol kullanmıştır.
Müvekkilimin eşi, müvekkilime karşı açmış olduğu boşanma
davasında birlikte olduğu kadının adresini vererek müvekkilime
yapılması gereken tebligatların bayan arkadaşına yapılmasını
sağlamıştır.

Æ

à

4

N

ਁ␃愀϶$਀anma davasından haberdar olmuştur.

Müvekkilim mahkemeyi yanıltan eşi ve birlikte olduğu bayan
arkadaşı hakkında ..........Cumhuriyet Başsavcılığına
şikâyette bulunmuştur. İlgililer hakkındaki ceza kovuşturması
devam etmektedir. Müvekkilimin yokluğunda ve haberi olmaksızın
gerçekleşen ve kesinleşen boşanma kararının yargılamanın
yenilenmesi yolu ile kaldırılması için bu davayı açmak zarureti
hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	:	HMK md. 374 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz ve resen
incelemeniz sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle
yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne, kesinleşmiş mahkeme
kararının kaldırılarak nüfustaki kaydın düzeltilmesine, haksız
davanın reddine ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin
karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına
saygıyla arz ve talep ederim.

                                    
                  

                                    
     Yargılanmanın Yenilenmesini Talep Eden Vekili      

                                    
               Av.