Giriş yap
Kayıt ol

        DANIŞTAY 8. DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

YARGILAMANIN

YENİLENMESİNİ İSTEYEN	:

TC KİMLİK NO 			: 

ADRES 				: 

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun …/…/… gün ve
…/… E., …/… K. sayılı kararı ile onanan, karar düzeltme
istemi de …/…/… gün ve …/… E., …/… K. sayılı kararı
ile reddedilen Danıştay 8. Dairesi’nin …/…/… gün ve …/…
E., …/… K. sayılı kararına ilişkin olarak yargılamanın
yenilenmesi ve dava konusu işlemin iptali istemimizden ibarettir.

AİHM KARARININ 

KESİNLEŞME TARİHİ	:

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilin … yılında girdiği Öğrenci Yerleştirme Sınavı
sonucunun geçersiz sayılmasına ilişkin ÖSYM Yürütme Kurulu
işleminin iptali istemiyle açtığımız davanın reddi yolunda
verilen ve İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun …/…/… gün ve
…/… E., …/… K. sayılı kararı ile onanan, karar düzeltme
istemi de …/…/… gün ve …/… E., …/… K. sayılı kararı
ile reddedilen Danıştay 8. Dairesinin …/…/… gün ve …/… E.,
…/… K. sayılı kararına ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi İkinci Dairesinin …/…/… tarihinde kesinleşen
…/…/… günlü kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Protokol No 1 madde 2'nin ihlal edilmiş olduğu belirlenmiştir.

´

¶

¸

H

Z

è

ò

¶

¸

Ø

6 sınav sonucunun geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin
oluşturulma sebebi, soyut iddia ve ihtimal hesaplarına
dayandığından kabul edilmesi hukuken olanaklı değildir. Sınavın
ve sınav sonrası işlemlerin sağlıklı yürütülmesini teminen
önlemler alarak, mevzuata aykırı bir işlemin tespiti halinde
ilgilileri cezalandırmanın davalı idarenin yetki ve sorumluluk alanı
içinde bulunduğu şüphesizdir. Ancak davalı idarenin bu
sorumluluğunu yerine getirirken iddia ettiği hususlar, somut ve
hukuken geçerli kanıtlarla desteklenmedikçe işlem tesis etmemesi
gerekmektedir. Aksi bir durum tesis edilen işlemin hukuki geçerliğini
ortadan kaldıracaktır.

3-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 53/1-1
maddesinde; hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya
Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle
verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş
kararıyla tespit edilmiş olması, Danıştay ile bölge idare, idare
ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında yargılamanın
yenilenmesi istenebilecek sebepler arasında sayılmıştır. Bu nedenle
söz konusu karar ile ilgili olarak yargılamanın yenilenmesini
sağlamak ve dava konusu işlemin iptali için mahkemenize başvurmak
zorunluluğu doğuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 2577 S. K. m. 53 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Dava dosyası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İkinci Dairesinin …/…/… tarihinde kesinleşen …/…/… günlü
kararı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, İdari
Dava Daireleri Genel Kurulunun …/…/… gün ve …/… E., …/…
K. sayılı kararı ile onanan, karar düzeltme istemi de …/…/…
gün ve …/… E., …/… K. sayılı kararı ile reddedilen
Danıştay 8. Dairesinin …/…/… gün ve …/… E., …/… K.
sayılı kararına ilişkin olarak yargılamanın yenilenmesi ve dava
konusu işlemin iptaline karar verilmesini, yargılama giderlerinin
davalı idarede bırakılmasını Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim. …/…/…

Davalı Vekili

     Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78