Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          		NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE

								BERGAMA

Davacı		:Ad.adres.

Vekili		:Av.Emine Yıldız Balkan.adres

Davalı		:Ad.adres.

Dava		:YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Talep ve Dava Konusu:Yabancı mahkemenin (Frankfurt am Main Yerel
Mahkemesi Höchst Şubesi –Aile Mahkemesi) vermiş olduğu 401 F
1330/13 S sayılı olup 17.6.2014 tarihinde kesinleşmiş olan boşanma
ilamının tanınması ve tenfizi talep ve davasıdır.

 

Tanınması ve Tenfizi İstenen Mahkeme Kararına İlişkin Bilgiler.:

		Frankfurt am Main Yerel Mahkemesi Höchst Şubesi Aile Mahkemesi 401 F
1330/13 S karar no ve 17.06.2014 tarihli 17.6.2014 de kesinleşmiş 
boşanma kararı 

Açıklama	:

		1-Davacı ile davalı,19.03.2004 tarihinde evlenmişlerdir.Taraflar
Türk vatandaşıdırlar.Tarafların 10.06.2006 Doğumlu Bekir Sağlam
isimli müşterek bir çocukları vardır.Taraflar 15.11.2012 tarihinden
beri ayrı yaşamaktadırlar.Bilahare taraflar arasında
anlaşmazlıklar doğduğundan boşanma davası açılmıştır.

		2-Ekli boşanma kararından ve tercümesinden de anlaşılacağı
üzere Frankfurt am Main Yerel Mahkemesi Höchst Şubesi –Aile
Mahkemesi kararına göre :

	-19.03.2004 tarihinde Hattersheim Evlendirme Dairesinde E 6/2004
evlenme cüzdanı ile evlenme akitleri yapılan tarafların
boşanmalarına,

\

¨

Þ

 

$

*

4

T

`

Ü

ä

X

\

Þ

 

*

	-emekli sigorta denkleştirmesi yapılmamasına,

	-her iki tarafın kendi masrafını kendisinin ödemesine karar
verilmiştir.

		3-Verilen karar Alman Hükümeti kanunlarına göre, 17.6.2014
tarihinde kesinleşmiştir.

		4-İşbu yabancı mahkeme kararının Türkiye de kesin hüküm ve
kesin delil teşkil edebilmesi için ve de uygulanabilmesi için
Mahkemenize başvurarak tanıma ve tenfizini talep zorunluluğu
doğmuştur.

Deliller	:1-Tanınması talep edilen mahkeme kararı aslı ve yeminli
tercümesi

		2-Aile nüfus kayıt tablosu

		3-Sair sunulabilir yasal deliller..

Sonuç ve istem:  Sunulan duruma göre, ekte sunulan ve hüküm özeti
yukarıda belirtilen Frankfurt am Main Yerel Mahkemesi Höchst Şubesi
Aile Mahkemesi nin 401 F 1330/13 S Karar no lu ve 17.06.2014 tarihli
kararının tanınmasına ve tenfizine, tarafların boşanmasına karar
verilmesine  ,  yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.23.10.2014

							Davacı Vekili

							Av.Emine Yıldız Balkan