Giriş yap
Kayıt ol

        Web Sitesi Satış Sözleşmesi 

Madde 1. TARAFLAR

1.1 Bu sözleşme 5 Telsiz Mahallesi 75/2 Sokak Numara:162/A
Zeytinburnu/ISTANBUL adresinde ... ÜSTÜN, Jett Web Tasarım
(JWT olarak anılacaktır) ile kimlik ve diğer bilgileri sözleşmenin
diğer sayfasında yazılı _______________________________________
adresinde faaliyetlerini sürdüren ____________________________
(MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında karşılıklı okunup
anlaşıldıktan sonra sözleşmenin ön yüzündeki koşullarla ve
aşağıdaki şartlarla imza altına alınmıştır. 

1.2 Taraflar işbu sözleşmede  yazılı bilgilerin doğruluğunu
beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 2. SÖZLEŞME KONUSU

2.1 İşbu sözleşme ... sözleşmenin diğer yüzünde
yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda Domain Name Tescili
(İnternet adresi), Web Sitesi Tasarımı ve Hosting (bulundurma)
hizmetlerinden her hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için
... sağlayacağı olanakları ve karşılığında ödenecek ücreti
düzenler. Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

2.2 Alan Adı Tescili: MÜŞTERİ'nin talebi ve tercihine göre
alınacak olan İnternet adresinin tescili için gerek tüm yasal
başvuruların yapılarak adresin MÜŞTERİ adına rezerve edilmesini
sağlamaktadır.

2.3 Web Sitesi Tasarımı: MÜŞTERİ'nin talebi ve tercihine göre
İnternet Sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih
edilen adresin altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde
yerleştirmek.

2.4 Hosting (Bulundurma): JWT'in hazırladığı yada bir başkası
tarafından daha önceden hazırlanmış olan İnternet sitesinin,
JWT'in seçeceği Hosting Firmasının İnternet'e açık
bilgisayarlarında bulundurulması işlemidir.

2.5 Site tesliminden sonra MÜŞTERİ'nin isteği üzerine, site
üzerinde yapılacak olan her türlü değişiklik, ilave ve güncelleme
sözleşme konusu dışındadır. Madde 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1 İşbu sözleşme imzalanması ile birlikte tarafların belirtilen
hak ve yükümlülükleri başlar.

3.2 Sözleşmenin süresi 1 yıldır.

3.3 MÜŞTERİ sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar
sözleşmenin süre  sonunda  sona  ereceğini  ihtar  etmemişse,
sözleşme Domain Name Tescili (Madde 2.2) ve Hosting  (Madde2.4)
hizmetleri konusunda aynı şartlarda 1 yıl daha uzar.  Madde 4.
ÜCRET

4.1 İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek
olan ücret sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hususlar
hesaplanarak, yine sözleşmenin ön yüzünde ayrıca ve açıkça
belirtilir. Belirtilen ücrete KDV dahil değildir.

4.2 JWT'in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret
ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ işbu
değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden
beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.3 MÜŞTERİ, ücretin %50'sini nakit olarak, sözleşme tarihinde,
kalan ücreti de iş tesliminde fatura kesim tarihini takip eden 7.gün
bitimine kadar nakit olarak JWT'e ödemekle yükümlüdür.

4.4 Ücretin, ilk %50'si sözleşme tarihindeki Merkez Bankası Efektif
satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir; kalan
ücret de fatura tarihindeki Merkez Bankası Efektif satış kuru
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

4.5 Gecikmeli ödemelerde JWT'in kur farkı faturası kesme hakkı
saklıdır. Madde 5. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLAR

5.1 MÜŞTERİ, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin
kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride
yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin
kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2 MÜŞTERİ, JWT tarafından kendisine tahsis edilen alanda
yayınlayacağı İnternet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi
sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her
tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai
sorumluluğa MÜŞTERİ kendisi katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt
eder. İşbu konuda JWT'e herhangi bir kusur atfedilemez. 

5.3 JWT'in iş teslim yükümlülüğü, internet sitesine konacak olan
dökümanların MÜŞTERİ tarafından kendisine teslim edilmesinden
itibaren başlar ve ___ gündür. Madde 6. SÖZLEŞMENİN ASKIYA
ALINMASI

X'ye verilen hizmetlerin tümü durdurulur. Madde 7. FESİH VE TAZMİNAT
HAKLARI

7.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı
davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği
takdirde yada işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin
doğru olmadığının tespiti halinde, 6. Madde'de belirtilen
sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden fazla devam etmesi halinde
JWT, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek
taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan
süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri
isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme
bedelinin 3 katı ticari cezai tazminat ödemeyi  beyan, kabul ve
taahhüt eder.

7.3 MÜŞTERİ, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal
süre ile sona ermeden 2 ay önce yazılı olarak ihtar etmek şartı
ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
Madde 8. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

8.1 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için
taraflar sözleşmenin ön yüzünde belirtilen posta adreslerini yasal
ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline
ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait
değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski
adresler geçerli olacaktır. 

8.3 JWT sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ'ye tahsis ettiği
elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi,
hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz
konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine
ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin
gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş
sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 9. JWT KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

9.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; JWT'in defter
kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının,
JWT'in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle
Müşteri'nin İnternet ortamında yaptığı ve JWT'in
bilgisayarlarında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı,
kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen JWT
kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun
tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ

10.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin 4.4 maddesindeki ödememe durumunun
gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda JWT
kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden
itibaren aylık %12 gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ gecikme
faizini yada kur farkı faturasını ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt
eder.

10.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için
JWT'in dava yada icra takibi açması halinde aylık %12 gecikme faizi,
bakiye miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u kadar Avukatlık
ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt
eder.

10.3 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili
için JWT'in  yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için
başvurması halinde, JWT'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati
Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce
teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından
doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından
ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan,
kabul ve taahhüt eder.

Madde 11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

11.1 İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde alt başlıklarla ve
arkalı önlü tek sayfadan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak
imza altına alınmıştır.

11.2 İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü
uyuşmazlıkların çözümünde Istanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78