Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                Satış Sözleşme

Madde 1. TARAFLAR

1.1 Bu sözleşme ……………………………………………………. adresinde kain Deniz D*******n ve
Hakan Ö*****m ortaklığı  Antalya Tasarım Grubu (ATG olarak anılacaktır)
ile kimlik ve diğer bilgileri sözleşmenin diğer sayfasında yazılı
_______________________________________ adresinde faaliyetlerini
sürdüren ____________________________ (MÜŞTERİ olarak anılacaktır)
arasında karşılıklı okunup anlaşıldıktan sonra sözleşmenin ön yüzündeki
koşullarla ve aşağıdaki şartlarla imza altına alınmıştır.

1.2 Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul
ve taahhüt eder.

Madde 2. SÖZLEŞME KONUSU

2.1 İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin sözleşmenin diğer yüzünde yapmış olduğu
tercihleri doğrultusunda Domain Name Tescili (İnternet adresi), Web
Sitesi Tasarımı ve Hosting (bulundurma) hizmetlerinden her hangi bir
veya bir kaçını kullanabilmesi için ATG’in sağlayacağı olanakları ve
karşılığında ödenecek ücreti düzenler. Bu hizmetlerin açıklamaları
aşağıdaki gibidir:

2.2 Alan Adı Tescili: MÜŞTERİ’nin talebi ve tercihine göre alınacak olan
İnternet adresinin tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak
adresin MÜŞTERİ adına rezerve edilmesini sağlamaktadır.

2.3 Web Sitesi Tasarımı: MÜŞTERİ’nin talebi ve tercihine göre İnternet
Sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen adresin
altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmek.

2.4 Hosting (Bulundurma): ATG’in hazırladığı yada bir başkası tarafından
daha önceden hazırlanmış olan İnternet sitesinin, ATG’in seçeceği
Hosting Firmasının İnternet’e açık bilgisayarlarında bulundurulması
işlemidir.

2.5 Site tesliminden sonra MÜŞTERİ’nin isteği üzerine, site üzerinde
yapılacak olan her türlü değişiklik, ilave ve güncelleme sözleşme konusu
dışındadır.

Madde 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1 İşbu sözleşme imzalanması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve
yükümlülükleri başlar.

3.2 Sözleşmenin süresi 1 yıldır.

3.3 MÜŞTERİ sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar sözleşmenin
süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişse, sözleşme Domain Name
Tescili (Madde 2.2) ve Hosting (Madde2.4) hizmetleri konusunda aynı
şartlarda 1 yıl daha uzar.

Madde 4. ÜCRET

4.1 İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret
sözleşmenin ön yüzünde belirtilen hususlar hesaplanarak, yine
sözleşmenin ön yüzünde ayrıca ve açıkça belirtilir. Belirtilen ücrete
KDV dahil değildir.

4.2 ATG’in önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve
tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ işbu değişiklik yapma
yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt
eder.

4.3 MÜŞTERİ, ücretin %50′sini nakit olarak, sözleşme tarihinde, kalan
ücreti de iş tesliminde fatura kesim tarihini takip eden 7.gün bitimine
kadar nakit olarak ATG’e ödemekle yükümlüdür.

4.4 Ücretin, ilk %50′si sözleşme tarihindeki Merkez Bankası Efektif
satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir; kalan ücret de
fatura tarihindeki Merkez Bankası Efektif satış kuru üzerinden Türk
Lirasına çevrilerek ödenir.

4.5 Gecikmeli ödemelerde ATG’in kur farkı faturası kesme hakkı saklıdır.

Madde 5. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLAR

5.1 MÜŞTERİ, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin
kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe
girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait
olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.2 MÜŞTERİ, ATG tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı
İnternet Sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu
sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara
aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa MÜŞTERİ kendisi
katlanmayı beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda ATG’e herhangi bir
kusur atfedilemez.

5.3 ATG’in iş teslim yükümlülüğü, internet sitesine konacak olan
dökümanların MÜŞTERİ tarafından kendisine teslim edilmesinden itibaren
başlar ve ___ gündür.

Madde 6. SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI

6.1 Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin tam ve
zamanında ödenmemesi durumunda halinde MÜŞTERİ’ye verilen hizmetlerin
tümü durdurulur.

Madde 7. FESİH VE TAZMİNAT HAKLARI

7.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak
sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada işbu
sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti
halinde, 6. Madde’de belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 15 günden
fazla devam etmesi halinde ATG, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın
sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

7.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ; kalan süreye
bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini,
fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 3 katı ticari
cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.3 MÜŞTERİ, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile
sona ermeden 2 ay önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu
sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Madde 8. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

8.1 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için
taraflar sözleşmenin ön yüzünde belirtilen posta adreslerini yasal
ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa
bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait değişiklikler
diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli
olacaktır.

8.3 ATG sözleşme süresi içinde MÜŞTERİ’ye tahsis ettiği elektronik posta
adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket
çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. MÜŞTERİ söz konusu elektronik
iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında
bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1
gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.

Madde 9. ATG KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

9.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; ATG’in defter
kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, ATG’in
göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Müşteri’nin
İnternet ortamında yaptığı ve ATG’in bilgisayarlarında depolanmış
kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi anlamında
geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu
maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen ATG
kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu
hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul,
beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. MÜŞTERİNİN BORCU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ

10.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin 4.4 maddesindeki ödememe durumunun
gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda ATG kur farkı
faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %12
gecikme faizi talep edebilir. MÜŞTERİ gecikme faizini yada kur farkı
faturasını ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.2 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için ATG’in dava
yada icra takibi açması halinde aylık %12 gecikme faizi, bakiye
miktarının %50′si kadar cezai şart, %10′u kadar Avukatlık ücreti ve
diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.3 MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için ATG’in
yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması
halinde, ATG’in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı
almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat
istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak
komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu
konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 11. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

11.1 İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde alt başlıklarla ve arkalı
önlü tek sayfadan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına
alınmıştır.

11.2 İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü
uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.