Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL 00. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 000/000 E.

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN SANIK :

VEKİLİ : Av.

DAVACI : K.H.

SUÇ : Vergi Usul Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ ve YERİ : -31/12/2006 - İstanbul
-31/12/2008 - İstanbul 

KONU : İstanbul 00. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 00/00/0000 Tarih ve 00/00
E.-00/00 K. Sayılı kararının temyizi talebimizden ibarettir.
TEMYİZ TARİHİ : 05/05/2015
TEMYİZ NEDENLERİ :

İstanbul 00. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı yazılı
kararı ile, müvekkil hakkında açılan kamu davasının yürütülen
yargılaması sonucunda verilen karar tarafımıza 30/04/2015 tarihinde
tebliğ edilmiştir. Gerekçeli karar ile dosya içeriğini temyiz süresi
içerisinde incelememiz neticesinde ise, kararın usul ve yasaya aykırı
olduğu tarafımızca anlaşılmıştır. Bu nedenle izah ettiğimiz nedenler ve
Yüksek Yargıtay’ca saptanacak sair sebeplerle zikredilen kararı lehimize
hüküm ifade etmek üzere temyiz ediyoruz.

1. Suç sanık tarafından işlenmediği halde sanığın cezalandırılmasına
  karar verilmiştir. Dosya kapsamında mevcut olan sanık lehine ve
  aleyhine bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda suçun
  sanık tarafından işlenmediği sabittir. Mahkemece delillerin
  takdirinde sanık aleyhine yanılgıya düşülerek mahkumiyet hükmü
  kurulmuştur. Oysa Ceza Muhakemesi Kanununun 223/2. maddesine göre
  yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması veya
  yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması
  hallerinde beraat kararı verileceği düzenlenmiştir. Diğer taraftan
  sanığın cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin,
  inandırıcı ve mahkumiyete yeter delil elde edilmesi gerekmektedir.
  Somut olayda ise sadece şüpheye dayalı mahkumiyet kurulmuştur.
  Evrensel ceza hukuku prensiplerinden olan şüpheden sanık yararlanır
  ilkesi gereğince sanığın lehine hareket edilmesi gerekmektedir. Bu
  nedenle sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi usul ve
  yasaya aykırıdır.

2. Müvekkil sanığın söz konusu işyeri ile bağlantısı sadece kuruluş
  dönemindeki imza aşamasında olmuştur. Müvekkilin eşi 00/00/000
  tarihinde işyerini açmış ve sanık üzerine yapmıştır. Sanık ev hanımı
  olup işyeri ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. İşyerine ait tüm
  alım satım, giriş çıkış, muhasebe, evrak, fatura vs. faaliyetlerle
  eşi ilgilenmiştir. Suça teşkil eden hiçbir olayla müvekkilin ilgisi
  yoktur. Zira bir ev hanımının sahte fatura düzenleyerek vergiden
  kaçması hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkil 19/01/2013
  tarihli ifadesinde “… 2011 yılında eşim bana vergi borcumuz var,
  bunu sen git bir araştır dedi, bende …. Vergi Dairesine gittim,
  orada borcumuz olduğunu öğrendim, oradaki bayan bana işyerinin 2006
  veya 2008 yılları olacak tam hatırlamıyorum ama kapanmış olduğunu ve
  3.000,00 TL civarında bir vergi borcumuzun olduğunu söyledi, bende
  gidip o borcu taksitlendirdim, onun dışında işyerinin hiçbir
  faaliyeti ile ilgilenmedim…” beyan etmiştir. Ancak yerel mahkeme
  ….’nun ifadesini almaksızın hukuka ve kanuna aykırı olarak karar
  vermiştir. Şöyle ki
  “ Gerekçeli kararın eleştiri ve kabul kısmındaki;
  … tüm aramalara rağmen mahkememizce dinlenememiş bu durumda tüm
  sorumluluğun vergi mükellefi olan ve en azından olayda asli iştirakı
  bulunan sanığın bu suçun sorumlusu olduğu kanaati ile
  cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmiştir. …” hükmü ceza hukuku
  ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Zira sanığın ifadesinin olayın
  çözümüne etki edecek derecede olması nedeniyle …’nun kesinlikle
  dinlenmesi gerekirken kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle takdiri
  hüküm verilmesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

3. Gerekçeli kararın eleştiri ve kabul kısmında sanığın dosyaya
  yansıyan kişiliği göz önünde bulundurularak yeniden suç
  işlemeyeceğine dair olumlu kanaat edinilemediği gerekçesiyle hükmün
  açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi
  mahkemenin vicdani kanaatiyle hükme bağlanmıştır. Ancak, suçu kabul
  etmemekle birlikte, müvekkilin daha önce hiçbir olaydan sabıkası
  bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu m.62/1 ve 62/2 gereği cezada
  indirime gidilmesi gerekir. Müvekkil TCK 62. maddenin şartlarını
  sağlamış olmasına rağmen cezada herhangi bir indirim yoluna
  gidilmemiştir. Bu da hukuka ve kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

4. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b sayılı maddesi; Vergi kanunları
  uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti
  bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter
  sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç
  yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
  veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri
  kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
  cezalandırılır. Şeklinde düzenlenmiştir. Suç 2006 ve 2008 yılına ait
  vergi kayıtlarına ilişkin olup tek suçtan iki ceza verilmiştir.
  Verilen cezalar 2006 yılı için alt sınırdan 2008 yılı için üst
  sınırdan verilmiştir. Ancak kararın eleştiri ve kabul kısmında
  verilen kararların alt sınırdan verildiği ifade edilmiştir. Ayrıca
  müvekkile yokluğunda toplanan deliller sonradan bildirilmemiştir.
  Ceza Muhakemesi Kanununun 204. maddesine göre sanığın yokluğunda
  duruşma yapılmış ve delil toplanmış ise, sanığın yokluğunda toplanan
  bu deliller sanığa sonradan okunmak suretiyle bildirilmelidir. Bu
  nedenle sanığın savunma hakkının kısıtlanması söz konusu olup, usul
  ve yasaya aykırı kararın müvekkile lehine bozulması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER:  Anayasa, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu, Örf ve Adet Hukuku, Yüksek Heyetinizin Takdiri
vd...
DELİLLER:  Sanık İfadeleri, Duruşma Tutanakları, Kolluk Tutanakları,
Nüfus ve Sabıka Kayıtları, Mahkeme Dosyası, Sair Belge ve Deliller vs.
SONUÇ VE İSTEM:
İzah ettiğimiz nedenler ve Yüksek Yargıtay'ca saptanacak sair sebeplerle
usule, kanuna ve hukuka aykırı olan İstanbul 00.. Asliye Ceza
Mahkemesi’nin 00/00/000 Tarih ve 00/00 E. 00/00 K. sayılı kararının
temyizen incelenerek BOZULMASINA karar verilmesini vekaleten ve talep
ederiz.
Sanık Müdafii
Av.