Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ

………… VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA   

………….-İSTANBUL

                      

              

   DAVACI                             :
…………A.Ş/LTD.ŞTİ

            

   ADRESİ                              :
 

                  

           

  VERGİ KİMLİK NO      	        : 

              

  DAVALI                             
:………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ               
                                  

  VERGİ / 		  (TARİHİ           : 

  CEZA              (NUMARASI       : 

  İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ  : 

 

                      

  		 (NEVİ           	 : USULSÜZLÜK / ÖZEL USULSÜZLÜK
CEZASI   

  CEZANIN,

             (MİKTARI          :    80.- YTL 
           1.490.- YTL

   

             								

 VERGİLENDİRME DÖNEMİ            : 2008

 DAVANIN KONUSU                    : 2008/ Mart KDV
dönemine Katma Değer Vergisi Beyannamemizi Elektronik ortamda geç
verdiğimizden dolayı, elektronik ortamda, 213 Sayılı VUK’nun
Mükerrer 355. maddeye göre 1.490.-YTL Özel usulsüzlük cezası ve
213 Sayılı VUK 352. maddeye göre 80.-YTL usulsüzlük cezası
kesmiştir. Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu cezaların
kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz. 

OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER : 

1)- Kurumumuz 2008/ Mart KDV dönemine Katma Değer Vergisi Beyannamesi
Elektronik ortamda …/…./2008 Gün ve
…………………..........Numaralı Elektronik tahakkuk fişine
istinaden geç verilmiştir. Ancak; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığının E-Beyanname kabul eden elektronik sistemi,
E-Beyannameyi geç vermemizden dolayı yukarıda detayı belirtiler
Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezaların kesmiştir

2)-213 Sayılı VUK’nun Mükerrer.257/4’ncü maddesi “Bu Kanunun
149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen
bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik
imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de
dahil olmak üzere ,her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve
ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin
vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin
usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim
veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları
itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir” şeklinde
düzenlenmiştir.

                                    
                                    
                               

4

R

†

Œ

Î

æ

L

R

„

®

²

¼

,

Ž

Æ

N

P

R

´

 h‡

 h‡

2VUK Genel Tebliğleri ve Sirküler ile kullanarak tüm Gelir ve
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Aylık, Üç aylık ve Yıllık
Beyannamelerini Elektronik ortamda göndermelerini zorunlu
getirilmiştir

Söz konusu Tebliğlere göre; “elektronik ortamda gönderilme
zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile
gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’nci
maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası
uygulanacaktır.” Düzenlemesi yapılmıştır.

Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Elektronik sistem, VUK’nun Mük.
257.Maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi zamanında elektronik
ortamda vermediğimiz gerekçesiyle ,ceza kesmiştir.

 3)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında
açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin
uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle
ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için
tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı
“bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan
süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda
haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine
gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için,
verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve
bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin
yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. 

4)-213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde
“İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Aynı kanunun 28. maddesini
ikinci paragrafı ile de İradi beyanın Elektronik ortamda da
yapılacağı hüküm altına almıştır.

Vergi kayıp ve kaçağına neden olunmadan geçte olsa
yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe iki ayrı usulsüzlük
cezası kesilmektedir. 

5)-213 sayılı VUK ‘na göre Beyannamelerin geç verilmesinden
dolayı hem VUK 352 hem de VUK Mükerrer 355 maddeye göre ceza
kesilmesinde “Lafzi” olarak hukuka aykırı olmadığı
kanaatindeyiz. Ancak Tek bir fiili iki ayrı “Usulsüzlük”
cezasının kesilmesinin gerek 352.Madde gerekse Mük. 355.Maddelerinin
“Ruhuna” aykırı olduğu kanaatindeyiz. VUK 3. Maddesine göre
Vergi Kanunları Lafzı ve Ruhu ile birlikte hüküm ifade edileceği
belirtilmiştir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen cezaların kaldırılması
arz ve talebimizdir. 

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve
213 sayılı VUK’nun 352. maddesine göre kesilen 80.- YTL
usulsüzlük cezasının ve mükerrer 355. Maddesine göre kesilen 1.490
.-YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının
verilmesini;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.  /  /
2008

                                    
                          

                                    
                             DAVACI

										 …..A.Ş/Ldt.Şti

Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi 

    —İmza Sirküleri