Giriş yap
Kayıt ol

        									ÖRNEK 19

		KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMLERİNE

		         İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                  
Yürütmenin durdurulması ve/veya

                      			 Duruşma yapılması
istemi vardır.			

		T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

			   SUNULMAK ÜZERE

	..............VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

	                     

                                    
         ANKARA

İSTEMDE BULUNAN		:Ad, Soyad (idare ve tüzel kişiler için unvan)

					ve Adres

VEKİLİ (Varsa)			:Av. ...............................-Adres

KARŞI TARAF			:Ad, Soyad (idare ve tüzel kişiler için unvan)

					ve Adres

İSTEMİN KONUSU			:Danıştay ......inci Dairesinin ...../..../   
tarih ve

					E:....../......., K:....../........ sayılı kararının İdari

					Yargılama Usulü Kanunu’nun 54’üncü maddesi

					uyarınca kaldırılmasından sonra, dava konusu

					tarh ve ceza kesme işlemlerini iptal eden-vergi ve

					cezayı terkin eden (davayı reddeden)....... Vergi

					Mahkemesinin ..../..../...... Gün ve E:...../.........,

					K:......./......... sayılı kararının (.......’e ilişkin
hüküm

					fıkrasının) bozulması (onanması), (yürütmenin

					durdurulması) ve (duruşma yapılması) isteminden

					ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ			:Bu bölüme, dava konusu ceza kesme işlemine ait

					İhbarnamenin tebellüğ tarihi yazılır. Eğer, İYUK’nun

					11’inci maddesi uyarınca üst makama (veya aynı

					makama) yapılmış bir müracaat varsa, bu başvurunun

					tarihi ile bu başvuruya idarenin vermiş olduğu 

					cevabın tebliğ tarihi yazılır. Dava açma süresinin

					son gününün bir tatil gününe rastlaması durumunda,

					mahkemenin dikkatini çekmek amacıyla, bu husus da

(

F

¢

¾

â

N

(

¢

¾

a belirtilir. (Dava açma süresinin son Cumhuriyet

					Bayramına rastlamıştır gibi.)

	OLAYLAR:

	1-...................................

	2-...................................

	3-...................................

	KARARIN DÜZELTİLMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER:

	1-...................................

	2-...................................

	3-...................................

	YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER:

	1-...................................

	2-...................................

	SONUÇ

	Yukarıda açıklandığı üzere, (örneğin; birbirine aykırı
hükümler içerdiği veya

.........yolundaki iddiamızın karşılanmadığı) sabit bulunan
Danıştay .......inci Dairesi’nin

yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararının kaldırılmasından
sonra, temyize konu vergi 

mahkemesi kararının bozulmasını (aynen onanmasına), (istem karara
bağlanıncaya kadar vergi mahkemesi kararının ve/veya dava konusu
işlemlerin yürütülmelerinin 

durdurulmasın), (duruşma yapılarak) karar verilmesini ve yargılama
giderlerinin karşı

tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ederim.

	ADRES:

	.................................

                        ....................... 
            .../.../........

							Kararın Düzeltilmesi İsteyen

							    (Vekili veya Temsilcisi)

								Ad, Soyad ve İmza

EKLER:

..........................

..........................

NOT:İtiraz başvurularında;

	-“Danıştay Başkanlığı” ibaresi yerine “..............
Bölge İdare Mahkemesi

Başkanlığına”,

	-“Temyiz” ibaresi yerine “itiraz”,

	-“İstemin Konusu” ve “Sonuç” kısmında “bozulması” veya
“bozulmasına”

ibarelerinden sonra “Dava konusu işlemin iptali verginin ve cezanın
terkini” veya

“davanın reddi” ibareleri kullanılmalıdır.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78