Giriş yap
Kayıt ol

        (İSTANBUL) VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI : (davayı açan kişinin adı soyadı, tüzel kişi ise
ünvanı)

TC. Kimlik No / Tüzelkişi ise vergi kimlik numarası

ADRES : 

DAVALI : (Dava açılan kurum. Örn. ……. Vergi Dairesi
Müdürlüğü / …… Belediye Başkanlığı)

DAVANIN KONUSU : (dava konusu edilen verginin dönemi, nevi ve miktarı 
belirtilerek, ihbarnamelerin tarih ve sayılarının yazılması
gerekmektedir.), (Vergiye ilişkin işlemlerde iptali istenilen işlemin
tarih ve sayının yazılması gerekmektedir)

DAVAKONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: …/ …/ …

AÇIKLAMA VE YASAL MEVZUAT: 

 (1-Dava konusu edilen verginin  hangi sebeplerle iptal edilmesi
gerektiğinin açıklanması

2- verginin veya vergiye ilişkin işlemin kanun, yönetmelik vs.
mevzuata  hangi maddeye, hangi yönden aykırı olduğu açıklanır.)

SONUÇ : ….. dönemi …… miktarlı …… vergi/cezalarının
…….iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine
karar verilmesini arz ederim. …/ …/ …

    										

										 Ad soyad 

     										  İmza  

       

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

1- Dava dilekçesi ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması
gerekmektedir. (en az iki nüsha)

2- Dava konusu edilen işlem (ihbarname, ödeme emri, vs.) birer
suretleri dilekçeye eklenmelidir.

3- Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık
ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı
olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.

4- Tüzel kişi adına açılan davalarda, dilekçeyi imzalan şahısın
tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi
itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi
gerekmektedir.

ô

ú

&

,

.

F

H

L

N

˜

Ø

Ú

hé

 hé

hé

hé

 hé

ö

ø

ú

H

gdé

# tebliğ tarihleri belirtilmeli, bu kararlara vaki itiraz sonucu 
verilen başmüdürlük kararı dilekçeye eklenmeli tebliğ tarihi
belirtilmelidir. 

6- Dilekçelerde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı,
ünvanı, tebligat adresi ve T.C. Kimlik Numaralarının belirtilmesi
zorunlu olduğundan bu hususlara dikkat edilmesi, 

7- Mahkemeye verilen dilekçelerde Avukat tarafından açılan davalarda
Baro Pulu yapıştırılmış vekaletnamenin dilekçeye eklenmesi
gerekmektedir. 

8- Dilekçelerde Duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin
görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.

9- Davanın öncesinde bir dilekçe ret kararı var ve dava bu dilekçe
ret kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun yeni
yazılan dilekçede belirtilmesi ve havaleyi yapan hakime mutlaka
söylenmesi, dilekçe ret kararın yenileme dilekçesine eklenmesi, 

10- Veznede, yalnızca harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile
ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği tahsilatı
yapıldığının, veznenin bunun dışında bir yetki ve görevi
bulunmadığının bilinmesi, 

11- Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak
posta havalelerinin, dekontlarının bir nüshasının ibraz edilmesi, 

12- Mahkemeden idari işlem niteliğinde karar istenmemeli,

13. Yürütmenin durdurulması talep edilirken 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 27/3. maddesinin dikkate alınması.

14- Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya
avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem
yapabilme yetkilerinin bulunmadığının da gözden uzak tutulmaması
gerekmektedir. 

İşlemlerin daha hızlı ve aksamadan yürütülebilmesi için
yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi büyük önem arz
etmektedir.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78