Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

 

  DAVACI					:              

    

  ADRESİ					:    						       	              


  VERGİ KİMLİK NO 			:  

              

  DAVALI					: …………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  

  

 VERGİ / CEZA       (TARİHİ        : 

İHBARNAMESİNİN  (NUMARASI     : 

                    (TEBLİĞ TARİHİ : 

 

                     (NEVİ          :  

 VERGİNİN,          (DÖNEMİ      :          
   

                     (MİKTARI     : 

                     (NEVİ          : 
VERGİ ZİYAI CEZASI  

 CEZANIN,           (DÖNEMİ      :        

                     (MİKTARI      :     
           

ÖZEL USULSÜZLÜK (DÖNEMİ       :       

CEZASININ,         (DAYANAĞI     : VUK Md.353/1

                     (MİKTARI      : 

†

Œ

Ž

4

6

6

8

:

ð

 Yukarıda belirtilen miktarlarda ……..Vergisi re’sen salmış,
salınan vergilere  Vergi ziyaı cezası ve Özel Usulsüzlük
cezası kesmiştir. Yukarıda belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi 
ve cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve
talep etmekteyim.

II-DAVANIN ÖZETİ VE İTİRAZ NEDENLERİ        :

1-

2- 

3

	

lll – SONUÇ VE İSTEM :

	Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

-Davanın kabulüne,

    -Salınan vergi ile kesilen cezaların kaldırılmasına,

    -Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının kaldırılmasına,

    -Dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, Karar
verilmesini, Saygılarımızla Arz ederim.

Davacı

*Ekler ( Suret ) :

-Vergi / Ceza İhbarnameleri,

-Rapor ve ekleri

 PAGE  

 PAGE  2