Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Yürütmenin Durdurulması Hakkındaki
Talebimizle İlgili Olarak Mahkemece Verilen Red
Kararının Kaldırılması  ve Yürütmenin Durdurulmasına Karar
Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı idare tarafından … Belediye Başkanlığına ait banka
hesapları üzerine hukuka aykırı bir şekilde haciz konulmuştur.
Belediyeler tarafından tahsil edilen vergilerden ayrılması gereken
kanuni payların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip
edilmelerine imkan veren bir yasal düzenleme mevcut değildir. 2464
sayılı Yasanın mükerrer 44. maddesinin 14. fıkrasında,
“Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler
tarafından tahsil edilen katı atıklara ilişkin Çevre Temizlik
Vergilerinin %20’si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve
işletmelerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyelerine
aktarılır.” hükmü getirilmiştir. Bu fıkrada, sözkonusu payın
süresinde aktarılmaması halinde ne 6183 sayılı Yasaya göre takip
yapılabileceği, ne de Yasadaki gecikme zammının uygulanacağına
dair bir husus yer almamıştır.

"

\

f



`

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Yasa hükümlerine yaptığı
atıf ile Çevre Kirliliği Önleme Fonu’na süresinde aktarılmayan
paylar hakkında düzenleme getirmektedir. 2464 sayılı Yasanın
Mükerrer 44. maddesinin 13. fıkrası, “Bu madde uyarınca tahsil
edilen vergilerin %10’ u tahsilatı takip eden ayın 15 inci günü
akşamına kadar Çevre Kirliliği Önleme Fonu’na aktarılır.
Süresinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranda
hesaplanacak tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir.”  hükmünü
amirdir. Bu kural ile yalnızca Çevre Kirliliği Önleme Fonu’na
aktarılacak paylar hakkında düzenleme getirilmektedir. Yasada
öngörülen bu istisna hükmünün yorum suretiyle Büyükşehir
Belediyeleri hakkında da uygulanması imkansızdır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2464 S.
K.  Mük. m. 44 – 6183 S. K. m. 51 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, itirazımızın kabulü ile dava konusu
haciz işlemi hakkında yürütmenin durdurulmasına, karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78