Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL ANADOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI

VEKİLİ :

DAVALI :

VERGİ / CEZA (TARİHİ :

İHBARNAMESİNİN (NUMARASI : 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000.., 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000.., 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000.., 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000.., 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000.., 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000.., 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000.., 201505111350400000.., 201505111350400000..,
201505111350400000..,

(TEBLİĞ TARİHİ : 26.05.2015

I-DAVA KONUSU :Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü, Vergi Denetmeni …………
tarafından düzenlenen ……….. Tarih ve……….Sayılı Vergi İnceleme Raporunu
esas alarak ; Adıma Yukarıda belirtilen miktarlarda ……..Vergisi re’sen
salmış, salınan vergilere Vergi ziyaı cezası ve Özel Usulsüzlük cezası
kesmiştir. Yukarıda belirtilen ihbarnameler ile istenen Vergi ve
cezaların aşağıda belirtilecek sebeplerle kaldırılması arz ve talep
etmekteyiz

II-DAVANIN ÖZETİ VE İTİRAZ NEDENLERİ :

 --------- ------- ---- ---- -- ------------------------------- -----------------
 DAVANIN  ÖZETİ        6 adet iş yeri (SİTEMİZE AİT  
                 OLMAYAN ÖZEL DÜKKAN) bulunan  
                 275 daireli sitede       
                 çalıştırılan, kaloriferci,   
                 elektrikçi,bahçıvan,temizlik  
                 işçisi, ve büro elemanlarına  
                 yapılan ücret ödemelerinin   
                 vergilendirilmesi        

                                 
 --------- ------- ---- ---- -- ------------------------------- -----------------

İTİRAZLARIMIZ :

1-Yukarıda tarih ve numaraları belirtilen ceza ihbarnamelerinde 213
sayılı V.U.K.341. MADDESİ GEREĞİ VERGİ ZİYAINA SEBEBİYET VERMEKTEN CEZA
TAHAKKUK ettirilmiş olup, itiraz etme zorunluluğu hasıl olmuştur, Şöyle
ki; 6 adet işyeri (dükkan) bulunan 22 blok 275 daireli sitemizde kapıcı,
kaloriferci, olarak 7 kişi, kişi çalıştırmaktayız.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise hizmetçilere ödenen
ücretlerin istisna kapsamında olduğu belirtildikten sonra hizmetçinin
tanımı yapılmıştır.

Bu tanıma göre;

-hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,

-hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde
verilmesi,

-orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi
(Mürebbiyeler hariç) özel hizmetlerde çalıştırılması

gerekmektedir.

2- Öte taraftan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, vergi
tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ile vergi tevkifatına tabi kazanç ve
iratlar sayılmış ve (1) numaralı bendinde, hizmet erbabına ödenen
ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden
(istisnadan faydalananlar hariç) istihkak sahiplerinin gelir vergilerine
mahsuben 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme
bağlanmıştır.

Bu itibarla, 20 bloklu 275 daireli sitenin bağımsız bölümlerinden sadece
6 tanesinin iş yeri mahiyetinde bulunması söz konusu siteyi ticaret
mahalline dönüştürmeyeceğinden, gerçek veya tüzel kişiye hizmet akdi ile
bağlı olmaksızın, ticaret mahalli olmayan sitede çalıştırılan bahçıvan
ve kaloriferciye  yapılan ücret ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 23
üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (6) numaralı bendi  kapsamında gelir
vergisinden müstesna tutulması gerektiğinden tarafımıza tebliğ edilen
yukarıda numaraları belirtilen ceza ihbarlarına itiraz ederiz. Bu
durumun yeniden incelenmesini ve cezaların ortadan kaldırılmasını talep
ve dava etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

lll – SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere;

 -Davanın kabulüne,

 -Salınan vergi ile kesilen cezaların kaldırılmasına,

 -Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının kaldırılmasına,

 -Dava giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, Karar verilmesini,
 Saygılarımızla Arz ederim.

 Davacı Vekili

*Ekler ( Suret ) :

 -Vergi / Ceza İhbarnameleri-Rapor ve ekleri

 -Vekaletname