Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          VERGİ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

ANTALYA

Davacı			:

Vekili			: Av. 

Davalı			: Antalya Büyük Şehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı

Konu			: Antalya Büyük Şehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı’nın …………………. Ltd. Şti. aleyhine
gönderilen ………… tarih ve 1-………..; 2-………;
3-………; 4-……….; 5…………….; 6-……….; 7-……….
8-………. sıra nolu vergi/ceza ihbarnamelerine itiraz

Açıklamalar		: Ekli vekâletname uyarınca davacı şirket vekili
bulunmaktayım.

	Davalı kurum tarafından müvekkil aleyhine ……………..
tarihinde 213 sayılı V.U.K.’un mük. 30. maddesi ile 352/1-4.
Maddeleri gereği yukarıda sıra numaraları ayrıntılı olarak
belirtilen 8 adet vergi ve kesilen cezaları bildirir vergi/ceza
ihbarnamesi gönderilmiştir. Davalı kurumca gönderilen söz konusu bu
vergi/ceza ihbarnameleri haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olup
aşağıda açıklanan nedenlerle itiraz eder ve iptallerini talep
ederiz:

’

şlik olarak yapıştırılan ürünlerin üzerinde kendi adının
yazması hususunu davalı kurum reklam/ilan olarak gözetmiş ve haksız
olarak davaya konu ihbarnameleri göndermiştir. 

İlaveten müvekkile vergi/ceza ihbarnameleri gönderilmeden önce
hiçbir uyarı veya ön bildirim yapılmamıştır. 

Yine davalı idare tarafından gönderilen ödeme emirlerinde tahakkuk
ettirilen cezalar ile ilgili olarak hangi kriterlere göre hesaplama
yapıldığını gösterir hesap tablosu gönderilmemiştir. 

Ayrıca yapılan tebligatlar da usulüne uygun değildir. Bu nedenlerle
söz konusu vergi/ceza ihbarnamelerine itiraz ederek iptallerini talep
etme amacıyla işbu davayı açma gerekliliği hâsıl olmuştur.

Deliller			: ………………… tarih ve 1-………..; 2-………;
3-………; 4-……….; 5…………….; 6-……….; 7-……….
8-……….  sıra nolu vergi/ceza ihbarnameleri, ticari defterler ve
sair her türlü yasal delil

Hukuki Sebepler	: VUK ve sair yasal mevzuat

İstem-Sonuç		: Yukarıda açıklanan ve tarafınızca re’ sen
gözetilecek sebeplerle, davamızın KABULÜ ile ………… tarih ve
1-………..; 2-………; 3-………; 4-……….;
5…………….; 6-……….; 7-………. 8-……….  sıra no’
lu vergi/ceza ihbarnamelerinin iptaline, yargılama giderleri ile
vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Tarih

Davacı Vekili