Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        .

.... SULH HUKUK MAHKEMESİ					

HAKİMLİĞİNE

ANKARA

Dosya No: .......... E.

	   .......... K.

DAVACI       	 :.....................

VEKİLİ        	 :Av.................

		   	 

DAVALI        	 : Hasımsız

KONU              : Mirasçılık belgesindeki maddi
hataların düzeltilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR     : 

Müvekkilem ................ annesi ............’in vefatı üzerine
23.02.2009 tarihli dilekçemizle mahkemenizden talep etmiş olduğumuz
ve sayın mahkemece ............ E. 2009/402 K. sayılı 24.02.2009
tarihli kararla düzenlenen mirasçılık belgesinde:

Muris .................’in soyadı .................. olarak

Müvekkilem ........................’ın soyadı da
.................... olarak yanlış yazılmıştır.

<

þ

.

à

,

R

‚

ž

Æ

%Murisin adı ....................., müvekkil mirasçının adı ise
.............................’dır. 

Resmi işlemlerde kullanılacak olan mirasçılık belgesinin
uygulanırlığı yukarıda izah edilen nedenlerle ortadan
kalkacağından, bahis konusu maddi hataların düzeltilmesini sayın
mahkemeden talep etme gereği hasıl olmuştur.

  

İSTEM SONUCU    		: Yukarıda açıklanan nedenler ile sayın
mahkemece hükmedilen ................. E. ................. K. sayılı
24.02.2009 tarihli mirasçılık belgesindeki maddi hataların
düzeltilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 10.03.2009

 

DAVACI VEKİLİ

								 Av......................