Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ……….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ne

							   

İSTEMDE BULUNAN	: 

VEKİLİ			: 

DAVALI			:Hasımsız

KONU			:Mirasçılık belgesi verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMA			: 

1- Müvekkilin müteveffa babası olan muris vefat etmiştir.

2- Murisin mirasçılarının ve miras pay oranlarının tevsiki için
işbu dava açılma gereği hasıl olmuştur.

DELİLLER        	: Nüfus kayıtları,ölüm belgesi,tanık ve
sair yasal deliller.

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 598, 6100 S. K. m. 382-388

h

 h

h

h

" h

h

 h

" h

h

 h

 h

 h

h

 h

`

b

Ø

Ú

Ü

h

" h

 h

 h

h

$

@

L

N

^

`

b

„

†

Ø

Ú

Ü

ø

" h

h

 h

ø

ú

þ

 h

 h

 h

h

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere, muris babanın mirasçılarını
gösterir veraset belgesinin tarafımıza verilmesini vekaleten arz ve
talep ederim. 

Davacı Vekili

										

Ek :

Vekaletname