Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          TEDBİR TALEPLİDİR

BODRUM NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GÖNDERİLMEK ÜZERE

MİLAS NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : : Velayetin değiştirilmesi ve nafaka istemi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR          :

Davacı müvekkil ile davalının Milas 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
26/03/2008 tarih ve 2008/….. e. 2008/…… k. sayılı kararı ile 4721
S.K.’nun 166/3’ncü maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiştir. Bu
boşanma sırasında küçük çocukları B.b. 'un velayeti tarafların
karşılıklı anlaşmaları neticesinde davalı babaya verilmiştir. Buna dair
ilamı dilekçemiz elinde sunuyoruz.

Davacı müvekkil boşandığı esnada çalışmamaktaydı bu sebeple boşanmadan
sonra para biriktirip kendisine çocuğuyla birlikte kalabileceği bir ev
kurmayı, sonra da çocuğunu yanına almayı planlamıştır. Çocukları boşanma
sırasında babaya bırakmasının sebebi, ev kurma aşamasında çocuğuna
bakamayacak olmasıdır. Ancak daha sonra velayet hakkı kendisinde olan
davalı baba yeniden evlenmiştir. Davalının karısının küçüğe karşı olan
tutum ve davranışları oldukça kötüdür , çocuğa bakmak istememekte
sürekli olarak küçüğü yetiştirme yurduna vermeleri gerektiğini kocasına
ve küçüğe söylemekte , küçükle davacı annenin görüşmesini , telefonda
dahi konuşmasını istememekte küçüğün telefonlarına üvey annesi çıkmakta
ve davacı anneyle görüştürmemektedir.

Müvekkilim, çocuğunu mahkemenin çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair
vermiş olduğu karar doğrultusun da ve çocuğunun okulunu da etkilemeyecek
şekilde görmek istediğini davalıya bildirmiş ancak red cevabı almıştır.
Bir seneye yakın süredir müvekkilimin çocuğuyla görüşmesi engellenmiş ,
annesinin yanına gönderilmemiştir. Müvekkilimin çocuğuyla irtibat
kurduğu telefon numarası değiştirilmiş ancak küçüğün yeni numarası
müvekkilimden saklanmış verilmemiştir. Müvekkilim çocuğunu düzenli
olarak görmesi en tabi hakkıdır. Ancak davalı buna engel olmaktadır.
Çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi Yargıtay’ın yerleşmiş
içtihatlarına göre velayetin değiştirilmesi hallerindendir. Küçük, bir
takım maddi çıkarlar için koz olarak kullanılmıştır. Şöyle ki;
müvekkilim çocuğun velayetini almak istediğini daha önceden de birkaç
defa davalıya söylemiş ancak ‘sana çocuğu verip bir de nafaka mı
ödeyeyim’ şeklinde cevaplarla karşılaşmıştır. Müvekkilim , çocuğuyla
görüşmesi engellenmesi üzerine icra yoluyla çocuğuyla görüşmek istemiş
ancak küçüğün psikolojisinin bu yöntemle zarar göreceğini , okulundaki
başarısını etkileyeceğini düşündüğü için bu yolu denememiştir.

Küçüğün velayeti tarafların karşılıklı anlaşmaları neticesinde davalı
babaya verilmiştir. Ancak çocuk baba tarafından sevgi, şefkat yerine
ilgisizlik ve son zamanlarda da şiddete maruz kalmıştır , davalı
büyütülemeyecek sebeplerden hep küçüğü darp etmiş en son ki darp olayı
savcılığa taşınmıştır.Bu durum Milas Cumhuriyet Başsavcılığının
2015/1743 sor.no.’lu dosyasından görülecektir. Müvekkilim küçüğün daha
önceden de fiziksel şiddete maruz kaldığını davalının yakın
akrabalarından ve küçüğün daha sonra ki anlatımlarından öğrenmiştir.
Belirtilen olaylar Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2009/15419 esas
2010/5222 karar sayılı yerleşmiş içtihadına göre velayetin
değiştirilmesi ve kaldırılması sebebidir. Mahkemece davalının çocuğa
şiddet uygulanması ve dengesiz davranışları dikkate alınmalıdır.

Boşanma davasının neticesinde mahkemece çocukların bakımı ile ilgili
olarak maddi bir yükümlülük altına konulmayan müvekkilim iş sahibi
oluncaya kadar çekmiş olduğu maddi sıkıntıların içerisinde dahi her şeye
rağmen küçüğün tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış , çocuğu her
aldığında gerek maddi gerek manevi olarak tüm ihtiyaçları ile ilgilenmiş
gerektiğinde kıyafet gerektiğinde ayakkabı almış okul masraflarına kadar
tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Müvekkilim süredir çalışmaya
başlamış olup çocuklarının geleceklerini temin noktasında onlara bakma
imkanına sahiptir.

Nitekim bir süredir yanında olan oğlu ile gayet güzel huzurlu ,mutlu bir
düzen kurmuş çocuğunun sosyal hayatının gelişebilmesi ,bedensel ve
ruhsal gelişimini sağlayabilmesi için kurslara götürmekte akşam olunca
dersleri ile ilgilenmektedir.Küçük , her daim mahrum kaldığı sevgiyi
annesi olan müvekkilimin yanında geniş bir aile ortamında bulmaktadır.
Küçük maruz kaldığı şiddet ortamından o derece etkilenmiştir ki zaman
zaman bir daha oraya ( babamın üvey annemin )yanına gitmek istemiyorum
diyerek ağlamakta ve en ufak yüksek sesle konuşan biri olduğunda dahi
hemen bir köşeye sinip ağlamaya başlamaktadır. Bu psikolojik yaraların
tedavisi yine sevgiyle anne şefkatiyle olacaktır.Küçüğün bu sevgiyi
annesinin yanında bulduğu uzman incelemesi ile de anlaşılacaktır.

Ayrıca , çocuk kendisine tevdi edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve
eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. TMK 327. Maddesinin
1.fıkrasında ‘çocuğun bakım ,eğitim ve korunması için gerekli giderleri
anne ve baba tarafından karşılanır gene TMK 329.maddesinde de küçüğe
fiilen bakan ana veya baba diğerine karşı çocuk adına nafaka davası
açabilir hükmü yer almaktadır. TMK’nun velayetin kaldırılması halinde
ana ve babanın yükümlülüklerine dair düzenlemesine göre; Velayetin
kaldırılması halinde ana ve babanın bakım ve eğitim yükümlülükleri devam
eder. Bu nedenle müşterek çocuğun zaruri ve eğitim giderleri için
davalıdan nafaka isteme zorunlu hale gelmiştir. Davalı çalışmaktadır ve
aylık geliri 5.000 bin T.L. civarındadır. Çocuk için aylık 300 tl
iştirak nafakasına hükmedilmesine ve gelecek yıllar için tefe oranında
arttırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

Velayetin anne yada babaya verilmesi daha çok çocuğu ilgilendiren onun
menfaatlerine ilişkin bir hususu olduğuna göre BM çocuk hakları
sözleşmesinin 12. ve çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin Avrupa
Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerinde yer alan hükümler , gerekse velayete
ilişkin yasal düzenlemeler karşısında mahkemece çocuğun idrak çağında
olması gözetilerek kendisini yakından ilgilendiren bir konuda ona
danışılması ve görüşünün alınması gerekir. Bu sebeple küçüğün dinlenerek
beyanlarının esas alınmasını talep ediyoruz.

Velayetin belirlenmesinde ve düzenlenmesinde asıl olan küçüğün yararını
korumak ve geleceğini güvence altına almak olduğundan çocuğu fiziksel ve
ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz ettiği anlaşılan
olaylarda göz önüne alınarak küçüğün velayet hakkının davalı babadan
alınıp değiştirilerek davacı anneye verilmesini ayrıca küçüğün bu
sancılı süreçten en az şekle etkilenmesin sağlanması maksadıyla
öncelikle tedbiren küçüğün velayetinin anneye verilmesini arz ve talep
ederiz.

DELLİLLERİMİZ:

1)Milas Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/……soruşturma numaralı dosyası

2)Müvekkilim çalıştığı işyeri Sürsan Su Ürünleri a.ş. ekinanbarı köyü
kocakışla mevkii no:26 Milas/Muğla adresinden istenecek kayıtlar (maaş
bordrosu)

3)Sosyal hizmet uzmanınca yapılacak bilirkişi incelemesi

4)Tanık beyanları

HUKUKİ SEBEPLER:MK ,HMK, ve yasal mevzuat

TALEP SONUCU : Davamızın kabulü ile davanın devamı süresince yukarıda
açıklanan gerekçelerin aciliyetine ve önemine binaen Batuhan Bulut’un
velayetinin tedbiren annesi Necibe Çetin’ne verilmesine karar
verilmesini, haklı sebeplerle müşterek çocuğun velayetin davalıdan
alınarak davacıya verilmesi ve çocuk için aylık 300 T.L. olmak üzere
iştirak nafakasına hükmedilmesi ayrıca vekalet ücretinin ve yargılama
giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep
ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV.