Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

VELAYETİN GERİ VERİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVACI)	:

TC KİMLİK NUMARASI       :

ADRESİ                      :

VEKİLİ				:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI				:

ADRESİ                      :

KONU	: Velayetin Geri Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilim ... Mahkemesi'nin .../... sayılı …/…/… tarihli
kararıyla, (EK-1) alkol bağımlılığı nedeniyle hacir altına
alınmıştır. Bu nedenle kızı … üzerindeki velayet hakkı ...
Mahkemesinin .../... esas sayılı ve .../... tarihli kararıyla (EK-2)
kaldırılmıştır.

2-) Müvekkilimin geçirdiği tedavi süreci sonucu söz konusu
bağımlılıktan kurtulması üzerine, kısıtlama kararını alan
vesayet makamı …/…/… tarihinde kısıtlama kararını
kaldırmıştır. Müvekkilim kızı …’ya babasından daha iyi
bakabilecek durumdadır. Bu yüzden müvekkilimin çocuğunun
velayetinin iadesinin talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 324, 351

HUKUKİ DELİLLER	: 

                              1-)...
Mahkemesi'nin .../... sayılı …/…/… tarihli kararı,

                              2-)...
Mahkemesinin .../... esas sayılı ve .../... tarihli kararı,

                              3-) Doktor
raporu, 

                              4-)
Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi,

D

R

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

„,ò^„Ô

 Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin kızı
…’nın velayetinin tekrar müvekkilime verilmesine karar verilmesini
Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                       :

                              1-)...
Mahkemesi'nin .../... sayılı …/…/… tarihli kararı,

                              2-)...
Mahkemesinin .../... esas sayılı ve .../... tarihli kararı,

                              3-) Doktor
raporu, 

                              4-) Nüfus
kaydı,

                              5-)
Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları
gösterir tanık listesi,

                               6-) Bir
adet onaylı vekaletname örneği.

                                    
                           

                                    
                            Davacı Vekili

    Av.