Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ,

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACILAR :

VEKİLİ :

DAVALI : Hasımsız

VASİ ATANMASI

İSTENENLER :

KONU : Vasi tayini hakkında.

AÇIKLAMALAR

1-)  Müvekkillerim, vasi atanması istenen …………… biyolojik çocukları olan
…………, ……………… sayılı kararı ile ……… tarihinde evlat edinmişlerdir.

2-) Müvekkillerim, boşanmış olduklarından dolayı ve de yaşları
itibariyle küçüğe bakamamakta, velayet yükümlülüklerini yerine
getirememekte, sosyal yaşantısı ve eğitim hayatı ile yeteri kadar
ilgilenememekte ve ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. Örneğin küçüğün
okulunda yapılan herhangi bir veli toplantısına dahi katılamamakta ve bu
toplantılara vasi atanması istenenler katılmaktadırlar. Küçüğün her
türlü maddi ve manevi ihtiyacı vasi atanması istenenler tarafından
karşılanmakta ancak okul ve diğer kurumlarda velisi olmadıkları için
sorun yaşamaktadırlar.

3-)Müvekkillerim anlatılan bu nedenlerden dolayı ………..’nın Küçük …………
vasi olarak atanmaları istediklerinden bu davayı açma durumu hasıl
olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : M.K ilgili hükümleri, sair mevzuat

DELİLLER : Nüfus kayıtları, velayete ilişkin …………… sayılı ilam örneği,
tanık, ve her türlü sair delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah ettiğimiz ve resen tespit edilecek
sebeplerden ötürü; ………….. küçük ……….. ya Vasi olarak atanmasına karar
verilmesini talep ederiz. 08.11.2014

Saygılarımızla,

Davacılar

Vekili