Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ADANA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : 2010/….. E.

D.KONUSU : Vekillikten Çekilme dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarasını belirtmiş olduğumuz mahkemenize ait dosyada
nezdinde sigortalı olarak çalıştığım Av. ………….. ile birlikte müşterek
vekaletname ile davacı ………….. vekili iken davacının talimatı ile görülen
luzum üzerine 20/05/2015 tarihinde Av. ………….. vekillikten çekilmiş
olmakla;

1. Görülen lüzum üzerine Mahkemenizin 2010/……… E. sayılı dosyasındaki
  vekilliğimden çekiliyorum.

2. Ayrıca dosyada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
  Anabilimdalı’ndan aldırılmış olan 4/8/2015 tarih ve 4987 sayılı
  Bilirkişi Raporu 17/08/2015 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiş
  olduğundan işbu raporun davacı asilin yeni vekili olan ve dosyada
  vekaleti bulunan Av. ………….. veya / ve davacı asile tebliğini talep
  ediyorum. Ayrıca davacının herhangi bir mağduriyetine sebep
  olunmaması bakımından raporun aleyhe olan kısımlarına itiraz
  ediyorum. Davacı ve vekilinin rapora ilişkin itirazları konusundaki
  haklarının saklı tutulmasına karar verilmesini,

3. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 175. maddesi uyarınca, müvekkilin
  vekaletnamesinde bildirdiği adrese avukat tarafından yapılacak her
  tebligat kendisine yapılmış sayılacağından, müvekkilin
  vekaletnamesinde bildirdiği Akkapı Mah. 12103 Sk. No:18 Seyhan/ADANA
  VEYA VEKİLİ Av. …………..’a tebliğ edilmesine karar verilmesini,

 Bu hususta gereğinin yapılmasını talep ederim.18/08/2015

Av. ……………….