Giriş yap
Kayıt ol

                                     VEKALETNAME 

Leyh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak olan dava ve 

icra takiplerinden dolayı; T.C. Mahkemelerinin,

 meclislerinin, daireler ve kurumlarının, müesseselerinin

 her bir kısım ve derecesinde her sıfat tarik suretiyle 

  beni     temsile, hak ve menfaatlerimizi müdafaa ve 

muhafazaya, şahit, ehlivukuf göstermeye, dinletmeye

, reddine yemin teklifi kabul ve reddine, her türlü 

icrai ve ihtiyati tedbir ve haciz talebinde bulunmaya

 vaz ve fekkine, her türlü tebliğ  ve tebelluğa,

 ihtarname, ihbarname ve protesto keşidesine ve 

keşif muayene talebinde bulunmaya ve cevap ihtasına, 

verilmiş ve verilecek hüküm ve kararları temyize,

 temyiz mahkemesinde murafaaya, davadan feragate 

ve feragatı davayı kabule, iadei muhakeme, tashihi 

karar talebinde bulunmaya, sulh ve ibraya, reddi

 hakim, tespiti delail ve tazminat talebinde bulunmaya,

 her türlü dilekçeler ve layihalar tanzim ve imzaya,

 ve her türlü tashih taleplerinde bulunmaya,

 davalar ikamesine, nakli davaya iflas masasyna

 iştirake, konkordato konşimento akdine itiraz 

taleplerinde bulunmaya,uzlaşma komisyonlarında 

uzlaşmaya, itiraz ve uzlaşma komisyonlarında 

anlaşmaya, tetkik ve kontrol ettirmeye raporlar ve

 tutanaklar tanzim ve imzaya, maliye ve vergi 

B

D

¦

¨

嬀$⑜愀̤摧ᩇ1Ȁ Bizi – Beni selahiyetle temsil etmeye, 

kayıtlar ve suretler çıkarmaya, defter ve ilmühaber

 vesikaları tanzim ve imzaya  ahzu kabze bu

 yetkilerin tamamı veya bazılarıyla başkalarını dahi 

tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere 

ve duruşmadan vareste tutulma yolunda talepte 

bulunmaya, gıyabımızda cereyan edecek 

duruşmalara katılmaya  …………….. Barosu 

Avukatlarından Av. ……………………..’ icabı

 hale göre ayrı ayrı veya birlikte vekalet eylemek 

üzere umumi vekil  nasp ve tayin eyledim.

VEKALET VEREN       :  

TARiHi                      :   

NO                                :   

                                    
                                   

                                    
      Suret aslına uygundur.

                                    
            AVUKAT


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78