Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

TALEPTE BULUNAN:

VEKİLİ :

KONUSU : İstanbul 6. İdare Mahkemesi ‘nin ,,, Esas ,,,,,,, Kararında
belirlenen vekalet ücreti alacağı ile yargılama giderlerinin tarafımıza
ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı’na
bağlı olarak Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğünde ambulans şoförü
olarak görev yapan davacının itfaiye personeline ödenmekte olan fazla
mesai ücretinin kendisine de ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun
30.10.2013 tarih ve 15444 sayılı idari işlemin reddi üzerine idari
işlemin iptaline ilişkin açılan davada “dava konusu işlemin iptaline
ödenmeyen maktu mesai ücretinin davalı idareye başvuru tarihi olan
23.09.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte
davacıya ödenmesine aşağıda dökümü yapılan 160,35 TL yargılama gideri
ile 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine” karar verilmiştir.

2577 sayılı İYUK’un 28. Maddesi uyarınca;

1. (Değişik: 4001 - 10.6.1994) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare
ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin
kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye
veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye
tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak haciz veya ihtiyati
haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu
kararın kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.

2. (Değişik: 6352 - 2.7.2012 / m.58) Konusu belli bir miktar paranın
ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü
davalarda hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının
veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap
numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen
süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde
infaz ve icra olunur.

Kanun maddesinde de belirtildiği üzere her türlü talep ve dava
haklarımız saklı kalmak kaydı ile toplam tutarın yasal faizi ile
birlikte mahkeme kararı gereği 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunlu
olduğundan aşağıda yazılı şekilde bildireceğim banka hesap numarasına
yatırılmasını talep ederim.

VAKIFBANK A.Ş. CAĞALOĞLU ŞUBESİ İBAN NO

Saygılarımızla

AV. OKTAY AYDIN

EKLER: 1- Vekâletname sureti

2- İstanbul 6. İdare Mahkemesi ‘nin ,,,,,,,,, Esas ,,,,, Karar sayılı
kararı