Giriş yap
Kayıt ol

        Tapu İptal Ve Tescil Davaları

Bu davalarda taşınmazın keşif sonucu belirlenen bedeli üzerinden
nisbi vekâlet ücretine hükmedilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davalarında Ücret

Tapu kaydının düzeltilmesi davalarında taşınmazın mülkiyeti
(aynı) dava konusu olmadığı için, davanın sonunda kendisini vekil
ile temsil ettiren taraf yararına, davanın görüldüğü mahkeme olan
asliye hukuk mahkemesi için tarifede öngörülen maktu vekâlet
ücretine hükmeder.

Şufa Davalarında

Şufa davalarında, dava konusu taşınmazın aynı dava edildiğinden,
şufa davalarında nisbi ücrete hükmedilir. Davanın reddine karar
verildiğinde; davalı lehine hükmedilecek ücret, taşınmazın tapu
kaydındaki değerine göre değil, davacının dava dilekçesinde
belirttiği değere göre hesaplanır. Davanın kabulü halinde, davacı
tarafından yatırılmasına karar verilen şufa değeri üzerinden
davacı yararına nisbi vekâlet ücretine hükmedilir.

İpoteğin Kaldırılması Davalarında Ücret

İpoteğin kaldırılması davalarında, taşınmazın mülkiyeti dava
konusu olduğundan, dava konusu olan taşınmazın değerine göre nisbi
vekâlet ücretine hükmedilir.

Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Davalarda Ücret

Taşınmazın satışının vaadine ilişkin sözleşmenin gereğinin
yerine getirilmemesi halinde yani taşınmazın satılması ya da
bedelin ödenmemesi üzerine açılacak tazminat davalarında, davanın
konusu tarafından sözleşme ile belirledikleri değerdir. Bu nedenle
bu değer üzerinden nisbi vekâlet ücretine hükmedilir.

Eğer, taşınmazın kendisine satılması vaat edilen kişi,
taşınmazın adına tescilini talep ederse o takdirde, davanın konusu,
taşınmazın mülkiyeti olacağından, vekâlet ücreti, taşınmazın
keşifte belirlenen ve harcı buna göre alınan değer üzerinden nisbi
olarak verilir. Zira bu durumda dava artık tapu iptal ve tescil davası
niteliğini almıştır.

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Ücret

Ortaklığın giderilmesi davalarında, Tarifenin ikinci kısmının
birinci bölümünde belirlenen maktu ücrete hükmedilir. Ancak,
ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı davalardan olduğu
için, Mahkemede kendini vekil ile temsil ettiren kişi davacı da olsa,
davalı da olsa bu ücrete hükmedilir ve kendisini vekil ile temsil
ettiren paydaşlara payları oranında ödemesine karar verilir. Bu
durumda vekalet ücretini tüm paydaşlar payları oranında
öderler.Yani, kendisini vekil ile temsil ettiren paydaş da kendi
avukatına ait ücretin payı oranındaki kısmından sorumludur.

Müdahalenin Önlenmesi Davalarında Ücret

Davacının hakkı bulunduğunu bildirdiği bir taşınmaza davalının
el atması sonucunda, davacının, davalı tarafından yapılan bu el
atmanın önlenmesi istemini içeren el atmanın önlenmesi
davalarında, konusu para ile ölçülebilen bir taşınmaz
bulunduğundan, vekâlet ücretinin taşınmazın değerine göre
hesaplanması ve nisbi olarak belirlenmesi gerekir.

Zilyetliğin Misil Davalarında Ücret

Bu davalarda dava konusu şeyin mülkiyeti ihtilaflı olmadığından
bunların değerine bakılmaksızın dava sulh hukuk mahkemesinde
görülür.( HUMK. m. 8/2-3 ). Bu nedenle dava konusu şeyin değerine
bakılmaksızın vekâlet ücreti maktu olarak belirlenir.

Ecri Misil Davalarında Ücret

Ecri misil davalarında, davacı tarafından davalının tazminat olarak
belli bir miktar para istendiğinden, davanın konusu paradır. Bu
nedenle dava sonunda haksız çıkan taraf aleyhine, dava konusu olan
paranın miktarı üzerinden nisbi vekâlet ücretine hükmedilir

Kooperatif Davalarında Ücret 

Açılan davanın konusu para yada para ile ölçülebilen bir dava ise
( taşınmazın tescili, yükleniciye karşı açılan tazminat davası,
ortağa karşı açılan aidat alacağı davası alacağı davası, arsa
sahibinin atığı tazminat ve kira davaları v.b. ) nisbi vekalet
ücretine hükmedilir. Eğer davanın konusu para ile ölçülemiyorsa,
maktu vekâlet ücreti verilir.

Kira Davalarında Ücret

Bir taşınmazın tahliyesine ilişkin, kiralananın tahliyesi
davalarında, vekâlet ücreti, dava konusu taşınmazın taraflar
arasında davanın açıldığı tarihte geçerli olan bir yıllık kira
bedeli üzerinden nisbi olarak belirlenir. Ancak nisbi olarak belirlenen
bu miktarın davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifede belirlenen
maktu ücretin altında olmaması gerekir.

Miras Davalarında Ücret

Miras hakkından ıskat edilen mirasçının diğer mirasçılar
aleyhine açacağı miras hakkından ıskatın iptaline ilişkin
davalarda, dava edilen husus, miras hakkı bulunan kişinin bu
hakkından mahrum bırakılması olduğundan ve somut olarak bir malın
mülkiyeti dava edilmediğinden maktu vekâlet ücretine hükmedilir.

Muris yaptığı vasiyetnamenin veya miras mukavelesinin iptaline
ilişkin davalarda da, maktu vekâlet ücretine hükmedilir.

Tenkis davalarında, davacı, miras bırakanın yaptığı bir tasarruf
ile kendi saklı payını ihlal ettiği iddia ettiğinden ve miras
bırakanın yaptığı tasarruf ile devrettiği bir malın kendisine
saklı payı oranında verilmesini istediğinden, ortada konusu para
olan veya para ile ölçülebilen bir dava konusu bulunmaktadır. Bu
nedenle dava sonunda haksız çıkan aleyhine dava konusu edilen malın
dava edilen kısmı üzerinden hesaplanacak nisbi vekâlet ücretine
hükmedilir.

Tespit Davalarında Ücret

Delil tespitine ilişkin davalarda vekâlet ücreti konusu Tarifenin
ikinci kısmının birinci bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre;
görülmekte olan bir davanın içinde olmamak koşulu ile yani, tek
başın açılan delil tespiti davaları maktu ücrete tabidir. bu
ücret, tespit işleminin duruşmalı yapılması halinde artmaktadır.

Boşanma Davalarında Ücret

Boşanma davası sonucunda verilen kararda, haksız çıkan tarafa
tarife uyarınca asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalar için ön
görülen maktu vekâlet ücreti eklenir. Boşanma davası ile birlikte
yapılan, nafaka, tazminat ve vekâlete ilişkin istemler, boşanma
davasının ferisi niteliğinde sayıldığından ayrı harca,
dolayısıyla ayrı vekalet ücretine tabi değildir yani, boşanma
davası ile birlikte istenen nafaka ve tazminat taleplerine karar
verildiğinde ya da b taleplerin reddine karar verildiğinde mahkemece
ücrete hükmedilmez, sadece boşanma davası için maktu ücret
verilir. Nafaka ve tazminata ilişkin talepler ayrı dava konusu
yapıldığı takdirde ücret hesabında dikkate alınır.

Medeni kanun uyarınca eşler arasındaki boşanma davalarında
evlilikte elde edilen malların paylaşımı ile ilgili davalarda söz
konusu olmaktadır.

Bu tür davalarda, davacı eş mal rejiminden kaynaklanan bir alacak
talep etmektedir. Bu nedenle, bu tür davalara “katkı payından
kaynaklanan alacak davaları” demek yerine olacaktır. Nitekim bu
davalar ile paylaşım konusu edilen şey malın kendisi değil onun
değeridir. Evlilikleri sırasında satın aldıkları evle ilgili dava
açan eş, söz konusu evin mülkiyetinin yarısını değil o evin
değerinin yarısını talep etmektedir.

N

\

‚

„

†

¨

ª

†

^

~

È

æ

hgO

hgO

hgO

kuk kurallarını kendiliğinden belirler. Açılan davanın bir
tazminat davası olmadığını katkı payından kaynaklanan alacak
davası olduğunu belirleyen hâkim harcı buna göre tamamlatmalı ve
değer üzerinden nisbi vekâlet ücretine karar vermelidir.

Nafaka Davalarında Ücret

Nafaka davalarında, yapılan yargılama sonucunda tespit olunan bir
yıllık nafaka tutarı üzerinden yapılacak nispi vekâlet ücreti
davacı yararına hükmolunur.

Velayet, Vesayet ve Kayyımlık Davalarında Ücret

Velayetin verilmesi, kaldırılması davaları, vesayete ilişkin
çekişmeli davalar kayyumun ilişkilerine ilişkin çekişmeli davalar
gibi davalarda, dava konusu para olmadığından ve para ile de
ölçülemediğinden haksız çıkan aleyhine maktu vekâlet ücretine
hükmedilir.

Nüfus Davalarında Ücret

Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan bu tür davalarda davacı,
davayı kazansa bile, dava Nüfus Müdürlüğüne yargılama giderleri
ve vekâlet ücreti yüklenemez. Aynı şey, davalı Nüfus
Müdürlüğünün kendisine vekil ile temsil ettirmesi ve dava sonunda
davanın reddi halinde de söz konusudur. Yani, davalı Nüfus
Müdürlüğü kendisini vekil ile temsil ettirdiğinde, davacının
davasını reddine karar verilse bile, davacı aleyhine vekalet
ücretine hükmedilemez.

Maddi Tazminat Davalarında Ücret

Maddi tazminat davalarında, dava konusu para olduğunda dava sonunda
haksız çıkan aleyhine haksız çıktığı miktar üzerinden
hesaplanan nisbi vekalet ücreti yüklenir.

Maddi tazminat davası, manevi tazminat davası ile birlikte
açıldığında, vekalet ücreti hesaplama yöntemleri farklı
olduğundan, maddi tazminat için ayrı, manevi tazminat için ayrı
vekalet ücreti hesaplanır.

Manevi Tazminat Davalarında Ücret

Manevi tazminat davalarında, davacının haklı bulunduğu kısım
için davalı aleyhine hükmedilen değer üzerinden nisbi vekalet
ücretine hükmedilir. Davacının haksız çıktığı kısım için de
davacı aleyhine nisbi vekalet ücreti verilir. Ancak, davalı lehine
verilen nisbi vekalet ücretinin davacı lehine verilen nisbi vekalet
ücretini geçmemesi gerekir.(tarife 10/2). Manevi tazminat davasının
tümü ile reddi halinde ise, davalı lehine, davacı aleyhine, davanın
görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmında belirlenen
maktu vekalet ücretine hükmedilir.(tarife m.10/3).

Menfii Tespit davalarında Ücret

Menfii tespit davalarında davacı, hakkında bir icra takibi
yapıldığında veya icra takibi yapılmadan önce, kendisinden
istenmesi muhtemel gördüğü bir borcun borçlusu olmadığını iddia
eder ve mahkemeden böyle bir borcunun bulunmadığının tespitini
ister. Görüldüğü gibi menfi tespit davalarının konusu para veya
para ile ölçülebilen bir maldır.

Bu nedenle vekalet ücreti, bu değer üzerinden nisbi olarak
hesaplanır.

İİK. `nun 89/3 maddesi uyarınca kendisine gönderilen birinci haciz
ihbarnamesine rağmen süresi içinde bu ihbara cevap vermeyen
üçüncü kişiye ikinci haciz ihbarnamesi gönderildiğinde, bu kişi
borçlu olmadığına dair tespit davası açtığında, bu davada
haklı çıksa bile, birinci haciz ihbarnamesine cevap vermeyerek,
ikincisinin gönderilmesine kendi kusuru ile sebep olduğu için lehine
avukatlık ücretine hükmedilemez.

İş Davalarında Ücret

İşçi tarafından açılan, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, tatil
ücreti ve ikramiye alacakları, fazla çalışma ücreti alacağı
davalarının konusu para olduğundan bu davalar sonunda haklı çıkma
oranına göre haklı çıkan yararına nisbi vekalet ücretine
hükmedilir.

Şahsi Haklara İlişkin Davalar

Özel ve Tüzel kişiler hakkındaki bu tür davaların tümü konusu
para olmayan ve para ile de ölçülemeyen davalar olduğu için, dava
sonunda haksız çıkan aleyhine maktu vekalet ücretine hükmedilir.

Tüketici Mahkemelerinde Görülen davalar

Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün 8. maddesi Tüketici
Mahkemelerinde görülen davalar için 180 lira avukatlık ücreti
verileceğini hükme bağlanmıştır. Ancak dava konusunun değeri
1,500 lirayı aşıyor ise o takdirde vekalet ücreti nisbi olarak
hesaplanacaktır.

Tüketici mahkemelerinde görülen manevi tazminat davasının tümü
ile reddi halinde Tarifenin 10/3 . maddesinin Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünün 8.maddesinde belirtilen ücretin maktu
kısmına yani 180 liraya atıf yaptığının kabulü ile davalı
yararına 180 lira maktu vekalet ücretine hükmetmek gerekir.

Fikri Ve Sinai Haklar Mahkesinde Görülen Davalar

Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün 9. maddesi ile Fikri
Sınai Haklar Mahkemesinde görülen davalar için 1,100 lira avukatlık
ücreti verileceği hükme ağlanmıştır Ancak dava konusu para ile
ölçülebilen bir iş ise ve bu dava konusunun değeri 10,000 lirayı
aşıyor ise o takdirde vekalet ücreti nisbi olarak hesaplanacaktır.

Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde görülen manevi tazminat
davalarının kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verilir ise;
davalı yararına hesaplanacak avukatlık ücretinin davacı yararına
hesaplanandan fazla olmaması gerekir.Davanın tümü ile reddi halinde
davalı yararına maktu avukatlık ücretine hükmetmek gerekir.

Sıra Cetveline İtiraz Davaları

Bu tür davalarda, davanın konusu alacağın miktarı değildir.
Mahkeme tarafından talebin kabulüne karar verildiğinde, sadece
davalı- alacaklının alacağının olmadığı veya davacı-
alacaklının alacaklı olduğunun veya alacağının cetveldeki
sıranın tespitine gidilir, bir eda hükmü kurulmaz. Bu nedenlerle, bu
tür davalarda karşı tarafa yargılama gideri olarak hükmedilecek
vekalet ücreti nisbi değil maktu olarak belirlenir.

İtirazın İptali Davaları

İtirazın iptali davalarında dava konusu üzerinden nisbi vekalet
ücretine hükmedilir. İcra Mahkemesinde görülen itirazın
kaldırılması davasında ise vekalet ücreti maktu olarak hesaplanır.

İtirazın iptali davasının konusu, takip konusu olan alacaktır.
Davacı alacaklı takip konusu bu alacağın yanı sıra İİK. `nundan
kaynaklanan icra inkar tazminatını da isteyebilir. Ancak bu icra inkar
tazminatı dava konusuna dahil değildir. Bu nedenle karar ve ilam
harcı alınırken ve vekalet ücreti hesaplanırken icra inkar
tazminatı dikkate alınmaz.

İstihkak Davaları

İstihkak davalarında; dava konusu malın mülkiyeti dava edilmekte
olduğundan, bu malın değeri üzerinden hesaplanacak nisbi vekalet
ücretine hükmetmemek gerekir.Davanın kabulü halinde davacı
yararına, davanın reddi halinde davalı yararına nisbi vekalet
ücretine hükmedilir. Davanın kısmen kabulünde ise kabul ve ret
oranlarına göre yine nisbi vekalet ücretine hükmetmek gerekir.

Tasarrufun İptali Davaları

İptal davası açıldığında davanın değeri; iptal konusu malın
değeri değil, alacak ve eklentilerinin miktarı ile iptal konusu
tasarrufun değerinden hangisi az ise o değerdir. Harç ve vekalet
ücreti de bu miktar üzerinden hesaplanır.

İİK: ` dan kaynaklanan tasarrufun iptali davalarında vekalet ücreti

Takip konusu alacak miktarı ile tasarruf konusu malın tasarruf
tarihindeki değerinden hangisi az ise o değer üzerinden nisbi olarak
takdir edilir.Ancak miktarından maksat, takip konusu asıl alacak ve
ferilerinin toplamıdır. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78