Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …………. ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                    
      -  İHTİYADİ TEDBİR TALEPLİDİR.

                                    
      -  ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI 

VEKİLİ  : 

DAVALI : 

DAVAYA ESAS DEĞER  :

DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR : 

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim kendisine babaları murisleri…………..’dan intikal
eden işbu yukarıda (DAVA KONUSU TAŞINMAZLAR) başlığı altında
yazılı 35 adet Parsel üzerinde, …… sulh hukuk mahkemesinin
……. no’lu kararıyla … pay sahibidir.(veraset ilamı ektedir.)

Müvekkilim ………….. mirasın kendilerine ikamet ettiği dönemde
(2005 yılında) Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ikamet etmektedir.
Diğer mirasçılar ……… ve ………. ise söz konusu
taşınmazların bulunduğu yer olan ……………köyünde ikamet
etmektedirler.

Davalı ……….. , ……….. oğlu ……….ve diğer mirasçı
…………eşiyle birlikte Bismil’e davacının evine gelerek ; onun
başka şehirde yaşamasından dolayı tarla desteklemelerini
almalarının güç olacağını , her seferinde bir araya gelmeleri zor
olduğu için parayı almakta sıkıntı çekeceklerini , kendilerine
vekalet vermesini istediklerini , bu şekilde parayı almanın daha
kolay olacağını, zaten onun payına düşen parayı kendisine
göndereceklerini söyleyerek davacıyı, ……….. vekalet vermeye
ikna etmişler ve aynı gün ……… tarih VE ………. sayı ile
Bismil noterliğinden ……….. adına vekaletname
çıkartmışlardır. 

Söz konusu vekaletnamenin bu şekilde ve belirttiğimiz amaçla
alınmış olduğuna dair tanıklarımız mevcuttur. Tanıklarımızı
daha sonra bildireceğiz.

Müvekkilimin vekili olan …… da , vekaletnameyi aldığı tarihten
20 gün sonra, dava konusu taşınmazlardaki davacı hissesi ile
önceden anlaştıkları diğer mirasçı ………’ın hissesini ,
…….. Tapu Sicil Müdürlüğünde 25.04.2005 tarih …….yevmiye
ile ……… YTL. sözde bedel ile davalı …..(vekil
…babası)’ya temlik etmiştir. Ancak ;

Müvekkilin satış işleminden haberi olmadığı gibi satış iradesi
de bulunmamaktadır. Zaten müvekkil iş bu davayı açmadan yaklaşık
20 gün önce satış işlemini öğrenmiştir. Bu hilenin esas
hazırlayıcısı davalı ……dır, vekil de onunla işbirliği
yapmıştır. Davalı müvekkilimin ağabeyidir. Vekil de davalının
oğlu olduğu için doğal güven ilişkisi içinde müvekkilimin
iradesi yanıltılmıştır. Taraflar arasındaki satış işlemi
müvekkili bağlamaz. Üçüncü kişi , vekil ile çıkar ve
işbirliği içerisinde ise veya kötü niyetli olup vekilin vekalet
görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa
vekil edenin sözleşme ile bağlı sayılmaması, dürüstlük
kuralının doğal bir sonucu olarak kabul edilmelidir.(Yargıtay 1.HD.
2012/452E 2012/1796K)

Yine aynı şekilde eğer vekil, vekaletnameye dayanan temsil yetkisini
kasten vekil edenin zararına ya da iş ve elbirliği saptanan başka
birinin yararına kullanırsa, yapılan işlem, temsil yetkisinin
sınırları içinde kalsa bile, vekalet vereni (temsil olunanı)
bağlamaz. (Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, 25.01.2010, 2009/13343E,
2010/549K)

J

V

\

h

‚

ø

␃愃̤摧µ=

Þ

ø

þ

!taşınmazın davacıya düşen satış bedelini de davacıya
ödememiştir. 

Vekil vekalet yetkisini kötüye kullanmıştır.

Şöyle ki: Temsil (vekalet) yetkisinin, Medeni Kanun'un ikinci
maddesindeki genel ilkeye göre, dürüstlük (nesnel iyi niyet)
kurallarına uygun olarak kullanılması gerekir.Temsil yetkisi, temsil
edilenin çıkarlarına hizmet eder. Vekil, vekil edenin yararına ve
iradesine uygun hareke etme onu zararlandırıcı davranışlardan
kaçınma yükümlülüğü altındadır.

Davalının , okuma yazması olmayan ve kendisinden hileyle alınan
vekaletnamenin işlevini bilebilecek durumda olmayan davacının
bilgisizliğinden ve tecrübesizliğinden yararlanarak onu
kandırdıkları aşikardır. Kaldı ki hileyle vekaletnameyi aldıktan
sonra da , yıllarca davacının payına düşen destekleme parasını
vermemişler ve tarladan elde edilen gelirden de davacıyı yoksun
bırakmışlardır.Bu hususta da tanıklarımız mevcuttur
bildireceğiz. 

 Davacı 2015 yılının nisan ayında, davalıdan, yıllarca tarladan
faydalandığını ve yeterince zenginleştiğini artık kendi payına
düşen hisseyi istemesi üzerine , davalının “ senin tarlan yok,
kendi üzerime geçirdim ”demesi ve davacının bu sözlerden
kuşkulanıp tapudan yaptığı sorgulamayla durumdan haberdar
olmuştur. 

 Söz konusu durumdan haberdar olduktan sonra iş bu davayı açma
zorunluluğu doğmuştur. Müvekkilimden hileyle alınan vekaletnameyle,
iradesi ve haberi olmaksızın vekil ……..’nın, babası ve aynı
zamanda davalı olan ………. ile beraber işbirliği yaparak vekalet
görevini kötüye kullanmak suretiyle yapmış olduğu satış
işleminin iptal edilerek söz konusu taşınmazların davacıya düşen
hisse miktarının davacı adına tescil edilmesini talep etmekteyiz.
Mevcut Yargıtay kararları da talebimiz yönündedir. Söz konusu
kararlar dilekçemizin ekindedir.

Müvekkilim ev hanımıdır ve herhangi bir işte çalışmamaktadır.
Bu nedenle mahkeme masraflarından muaf tutulması için adli yardım
talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Borçlar Kanunu ,TMK, Yargı kararları ve ilgili
mevzuat vs

SONUÇ VE İSTEM  : Davalı adına kayıtlı olan yukarıda (DAVA
KONUSU TAŞINMAZLAR) başlığı altında yazılı 
……………………………. no’lu parsellerdeki
taşınmazların ………… şer hissesindeki ………… payının
tapu kaydının iptaliyle , iptal edilen …….. hissesinin müvekkilim
………… adına tapuya tesciline karar verilmesini, davalı taraf
davayı konusuz bırakmak için temlik hazırlıklarında
bulunabileceğinden ve davalı tarafın kötü niyeti gayet açık
bulunduğundan ve müvekkilim de son derece mağdur ve yeterli parası
bulunmadığından öncelikle teminatsız olarak dava sonuna kadar iş
bu taşınmazlarda dava konusu hisseler üzerine 3. kişilere devrin
önlenmesi yolunda ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve bu
müzekkeresinin tapuya yazılmasına bi vekale karar verilmesini ,
müvekkilimin maddi gücü elvermediğinden ,mahkeme masraflarından
muaf tutulması için adli yardım talebimizin kabulüyle vekalet
ücretinin ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini saygı ile talep ederim………………

                                    
                  DAVACI VEKİLİ

.

EK:1- Onanmış vekaletname

   2- Adli yardım için evraklar

   3- Veraset ilamı

   4-Resmi senet fotokopisi

   5- Yargıtay kararları