Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        		İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ 						SAYIN
HAKMLİĞİ’NE

DAVACI		: 

 

VEKİLİ		: 

DAVALI		

KONU		: Fazlaya ilişkin tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak
kaydıyla tespit ve alacak davamızı muhtevidir. 

HARCA ESAS DEĞ.: 3.186 TL 

					OLAYLAR 

	İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık icra eden
müvekkil ile davalı taraf arasında Kadıköy 26.Noterliği’nin
02.05.2013 gün 11077 genel dava vekaletnamesi ile vekil-müvekkil
ilişkisi doğmuş; Buna göre 02.05.2013 tarihli tutanaktan
anlaşılacağı üzere müvekkilin ofisine gelerek alacaklı olduğu
firma adına iş davası açılması talimatını vermiştir.

	Davalı taraf masrafları daha sonra ödeyeceğini beyan ederek
müvekkilime işlemleri başlatması talimatını vermiştir. Müvekkil
talimat gereğince; 

a) Müvekkilce 30.05.2013 tarihinde tevzi formu ekte yer alan dava
masraf bilgilerince 564,25 TL ödeme yapmıştır.

b) 11.07.2013 tarihinde dekontu ekte mübrez olan 24 TL gider avansı
ödemesi yapılmıştır.

c) 09.01.2015 tarihinde 397,38 TL dava ıslah harcı ödemesi yine
müvekkil tarafından yapılmıştır.

d) Gayri resmi olarak müvekkil tarafından ödenen 200TL(yol masrafı,
kırtasiye masrafı, pul ücretleri, vekalet ve yetki belgeleri
masrafları) dava yan giderlerinin ödemesi de yapılmıştır.

	Müvekkil avukat yukarıdaki ödemeleri başlattıktan sonra 30.05.2013
dava tarihi ile davacı tarafından 19.01.2015 tarihli azilnameye kadar
davacıyla üzerine düşen tüm vekalet ilişkilerini gereği gibi
yerine getirmiştir.

     Her ne kadar davalının 19.01.2015 tarihli azilnamede ki
ithamları çerçevesindeki kendisince haklı nedenlerle azlettiğini
bildirse de müvekkil güven ilkesi ihlalinde bulunmamıştır. Bu
sebepledir ki yapılan tüm masraf ve vekalet ücretine hak
kazanmıştır. Şöyle ki;

	Eski çalışan …iş yerinden haklı nedenle çıkarılıp,
varsayımlar üzerine eşi ve eski müvekkil kötüniyetli olarak
müvekkili azletmiştir. Müvekkil iyiniyetli davranarak yanında
çalışan elemanın iş davasını hiçbir masraf ödetmeden sonradan
tahsil edilecek üzere üstlenip vekalet ilişkisini devam ettirmiştir.
Bunca süre ve azilnamede bahsi geçen olaydan sonra bile mesleğine
yakışan onurlu tavrıyla davayı takip etmesi bir yana dursun ıslah
için gereken harcıda yine kendisi yatırmıştır. Müvekkilin bu
onurlu davranışının karşılığında da davalı söz konusu olay
tarihinden çok sonra davanın ıslah tarihini ve harcının
yatırılmasını bekleyip daha sonra azlederek kötü niyetini belli
etmiştir.

8

°

Æ

È

Œ

Ò

hÚ

yetli olarak müvekkilimi kullanmış ve bir kuruş ücret ödemeden iş
yaptırmıştır. Burada müvekkile atfı kabil hiçbir kusur
bulunmadığından işbu azilnameyle ilgili olarak maddi olarak zarara
uğratılmıştır.  Bu kadar kötüniyetli davranış karşısında
kendisinden dosyası alındıktan sonra tamamen ortada bırakılmış,
bırakın vekalet ücretlerini masrafları dahi alamamıştır. 

		Yukarda yapılan işler içinde davalının müvekkilime ödemesi
gereken vekalet ücreti (karşı taraftan alınması gereken resmi
vekalet ücretleri de dahil) toplamının ve işleme konulamayarak
ücret kaybı sebebiyle maddi zararın hesap bilirkişi ve ücret
konusunda uzman bilirkişi tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. 

	Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle öncelikle masraf, vekalet
ücreti ve maddi zararın tespiti ile işbu alacaklarımızdan şimdilik
ve fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 1.186 TL masraf
(resmi-gayriresmi), 2.000 TL de vekalet ücreti ve maddi zarar olmak
üzere toplam 3.186 TL’ alacağımızın temerrüt tarihi olan
19.01.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine karar verilmesi için iş bu
davayı Sayın Mahkemenizde ikame etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER		: Avukatlık Kanunu, HUMK vesair bilcümle maddi ve
hukuki delail.

DELİLLER				: Takip edilen iş davası dosyaları münderecatı,
tutanak, ihtarnameler, vekaletname, banka kayıtları, yemin, bilirkişi
incelemesi ve sair bilcümle maddi ve hukuki delail. 

NETİCE VE TALEP		: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

1-) Öncelikle, masraf, vekalet ücreti, maddi zararların delillerin
toplanmasını müteakip bilirkişi marifetiyle tespitine,

2-) Tespit edilecek masraf, ücret ve maddi zararların fazlaya ilişkin
haklar, davanın ıslahı ve tüm talep haklarımız saklı kalmak
kaydıyla şimdilik; 

Masraf (avukatlık hizmeti gereği resmi ve gayriresmi masraflar) olarak
1.186 TL,

Vekalet ücreti ve maddi zarar olmak üzere 2.000 YTL toplamda 3.186
TL’nin temerrüt tarihi olan 19.01.2015 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine,

3) Ayrıca mahkeme giderleri, harç ve vekalet ücretlerinide karşı
tarafa tahmiline karar verilmesini Sayın Mahkemenizden bilvekale arz ve
talep ederiz.24.03.2015 

								Davacı Vekili