Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………………..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR :

VEKİLLERİ : Av.

DAVALI :

DAVA KONUSU : Vasiyetnamenin Tenfizi ve Davalının Borçlarından Dolayı
Vasiyetnamenin Konusunu Oluşturan Taşınmazların Üzerindeki Hacizlerin
Kaldırılması Talebidir.

DAVA DEĞERİ : 10.000 TL

AÇIKLAMALAR :

Vasiyet eden in 25.08.2014 tarihinde vefatı ile geriye yasal mirasçıları
olarak davacılar ve davalı taraf kalmıştır. Veraset ilamı dilekçemiz
ekindedir. (Ek-1)

Vasiyet eden …..1. Noterliğinde 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye
numarası ile düzenleme şeklinde vasiyetname düzenlemiştir. (Ek-2)

Vasiyet eden …. 1. Noterliği’ nin 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye
sayılı “Düzenleme Şekindeki Vasiyetnamesi” ile … ili …. ilçesi …. Köyü
1052 parsel de kayıtlı 1775 m2 lil zeytinlik vasfındaki gayrimenkulün
tamamını davalı …. e ve yine …. ili …. ilçesi …. Köyü 2356 parselde
kayıtlı 938 m2 lik müfrez zeytinlik vasfındaki taşınmazın tamamını
davalı …. e bırakmıştır.

Yine Vasiyet eden ….1. Noterliği’ nin 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye
sayılı “Düzenleme Şekindeki Vasiyetnamesi” ile …. ili ….. İlçesi …. Köyü
1844 parselde kayıtlı 10100 m2 lik zeytinlik vasfındaki taşınmazın 8/21
hissesini davacı ….., 7/21 hissesini davacı ….3/21 hissesini davacı …..
e, 3/21 hissesini de davacı ……. vasiyet etmiştir.

Vasiyet eden …..1. Noterliği’ nin 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye
sayılı “Düzenleme Şekindeki Vasiyetnamesi” ile ….. İli …… İlçesi …..
Köyü 2297 parselde kayıtlı 520 m2 lik Avlulu kagir ev vasfındaki
taşınmazın 2/6 hissesini davacı ….., 2/6 hissesini davacı ….. 1/6
Hissesini davacı ……, 1/6 Hissesini de yine davacı ….. vasiyet etmiştir.

…….. 1. Noterliğinde yapılmış olan 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye nolu
düzenleme şeklindeki resmi vasiyetname, …….. Sulh Hukuk Mahkemesinin
2014/636 Esas ve 2014/857 Karar Nolu dava dosyası ile açılmıştır. Karar
örneği ektedir. (Ek-3)

Mirasçılarca vasiyetnamenin iptaline yönelik herhangi bir dava
açılmamıştır. Karar kesinleşmiştir. Bu durumda vasiyetname kesinlik
kazanmış bulunmaktadır.

Vasiyet eden ……. 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye numarası ile Orhangazi
Birinci Noterliği’nde düzenlemiş olduğu vasiyetname de davalı ……..
vasiyet etmiş olduğu yerleri dava dışı 3. Şahsa satarak bu yerlerin
satış bedelini yine davalı Ratife Yüksel’e vermiştir. Buna istinaden
davalı …… de …….1. Noterliği’ nin 24.03.2011 tarih ve 1881 yevmiye
numarası ile mirastan feragat Sözleşmesi düzenlemiştir. (Ek-4)

Söz konusu mirastan feragat sözleşmesinde davalı …… “ iş bu feragat
sözleşmesine taraf murisim …… isimli kişinin vefatı halinde bana kalması
söz konusu olan bilumum miras hak ve hisselerimin tamamından, saklı
payımı da kapsayacak şekilde murisimin diğer yasal mirasçıları lehine,
40.000,00 TL karşılığında feragat ettiğimi, murisim …… vefatı halinde
bütün mal varlığından hiçbir hak alacak talebinde bulunmayacağımı kabul
ve beyan ederim.” demiştir.

Vasiyet eden …… den davacı müvekkillere vasiyet edilen ….. ili ….İlçesi
….. Köyü 1844 parsel ve …… ili …… İlçesi ……Köyü 520 parsel sayılı
taşınmazlar üzerine davalı ….. in borçlarından dolayı ….. İcra
Müdürlüğü’ nün 2014/…esas sayılı dosyasından haciz konulmuştur. Bu durum
tapu kayıtlarında da görülmektedir. (Ek-5)

….. İcra Müdürlüğü’ nün 2014/….esas sayılı dosyasından davalı ….. in
borcu nedeni ile vasiyet eden tarafından müvekkillerime bırakılan
taşınmazlar …… İcra Müdürlüğü marifetiyle her an için satış tehlikesi
ile karşı karşıyadır. Bu sebeple dava konusunu oluşturan taşınmazların
İcra Müdürlüğü Marifetiyle satışının yapılması durumunda telafisi güç ve
imkansız zararlar doğacaktır. Bunun yanında dava açmakla beklenen hukuki
yar ortadan kalkacağından yargılama sonuna kadar taşınmazların İcra
Müdürlüğü tarafından davalı …….borçları nedeniyle satışının önlenmesi
için taşınmazların tapu kayıtlarına İHTİYATİ TEDBİR konulmasını talep
ediyoruz.

DELİLLER :1- ……. Birinci Noterliği’nin 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye
numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesi

2- ……. 1. Noterliği’ nin 24.03.2011 tarih ve 1881 yevmiye numarası ile
mirastan feragat Sözleşmesi

3- ……. İcra Müdürlüğü’ nün 2014/1909 Esas sayılı dosyası

4- Tapu Kayıtları

5- Veraset İlamı

6- Keşif

7- Bilirkişi İncelemesi vs. delil

HUKUKİ SEBEPLER : TMK md. 595, 596, 597, 600/3 ve İlgili mevzuat.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davamızın kabulü
ile;

1-Öncelikli olarak ileride doğabilecek telafisi güç ve imkansız
zararları önlemek amacıyla dava konusunu oluşturan …… ili …….İlçesi
……Köyü 1844 parsel ve …… ili …… İlçesi ……. Köyü 520 parsel sayılı
taşınmazlar üzerine İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

2- …….. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/636 Esas ve 2014/857 Karar Nolu
vasiyetnamenin açılmasına ilişkin kesinleşmiş olan kararı gereğince
……. 1. Noterliği’nin 04.04.2008 tarih ve 3285 yevmiye sayılı
vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesini,

3- Davalı ……. in borcundan dolayı vasiyetnamenin konusunu oluşturan ve
vasiyet eden tarafından davacı müvekkillerime vasiyet edilen taşınmazlar
üzerinde ki hacizlerin kaldırılmasına,

4- Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafın üzerine
bırakılmasına karar verilmesini davacılar vekili sıfatıyla saygılarımla
arz ve talep ederim.08.06.2015

  DAVACILAR VEKİLİ