Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                   : Murisin vasiyetnamesinin
iptaline karar verilmesi isteminden

     ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Davacı müvekkilin babasının vefatıyla  …/…/… tarihinde açıklanan
vasiyetnamesi, vasiyetnamenin şartlarına uygun olmayıp birçok hatalarla
dolu ve hukuka aykırı bulunduğundan iptali gerekmektedir.

2- Müvekkilin babası vasiyeti düzenlediği tarihte temyiz kudretinden
yoksundur. Hastane kayıtlarında da bu durum tespitlidir. Vasiyetname
içeriği de bu iddiamızı doğrulamaktadır.

3- Bu nedenlerle anılı vasiyetnamenin iptali için sayın mahkemenize
başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal
nedenler.

HUKUKİ DELİLLER          : Veraset İlamı, Nüfus kayıtları, Hastane
kayıtları , doktor

  raporları ve reçeteleri , …/…/…tarihli vasiyetname, tanık  

  beyanları, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih

  ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen
göz önüne alınacak nedenlerle kanuna aykırı vasiyetnamenin iptaline
karar verilmesini, saygıyla müvekkil adına  arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.