Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE 

DAVACI			:

VEKİLİ			:

DAVALI			:

KONU			: Vasiyetnamenin İptali İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR		:

1- Davacı müvekkilin babası…/…/… tarihinde ölmüş ve
vasiyetname …/…/… tarihinde açılmıştır. 

2- Vasiyetname miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve
imzalanmışsa da bu vasiyetnamede vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay
ve gün belirtilmemiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 538.
maddesi gereğince “El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay
ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el
yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur.” Dava
konusu vasiyetname maddede belirtilen şekil şartını haiz
olmadığından geçersizdir.

j

R

T

V

Z

ð

T

T

V

„ 

„íô^„ 

zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 538, 558 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Veraset İlamı, Nüfus kayıtları,
…/…/…tarihli vasiyetname, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle kanuna aykırı
vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini,
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.