Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI		 	: 

VEKİLİ				: 

KONU				: VASİYETNAMENİN AÇILIP - OKUNMASI talebimiz hakkında.

MÜTEVEFFA			: 

			 

VEFAT TARİHİ		: 

AÇIKLAMALAR	     : 

Müteveffa …, Kadıköy ….Noterliği’nce düzenlenmiş …
tarihli, …. yevmiye numaralı resmi vasiyetnamesi ile müvekkilim
lehine tüm tereke vasiyetinde bulunmuştur.(Ek-1)

Müteveffa …., …. tarihinde vefat etmiştir. (Ek-2) 

Müteveffanın son yerleşim yeri Göztepe
….Kadıköy/İSTANBUL’dur. 

Müteveffanın nüfus kaydı, İstanbul ili, Kadıköy İlçesi,
…Mah., Cilt no:…, Hane no: ….’tir.

 

   

HUKUKİ NEDENLER		: H.M.K., T.M.K., vesair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER		: 1- Kadıköy ….Noterliği’nce düzenlenmiş …


 				   tarihli, …. yevmiye numaralı resmi vasiyetnamesi,

8

(

8

:

<

ˆ

Œ

º

¼

 8

:

º

¼

v

ð

ò

-

 

"

&

8

<

p

r

v

Œ

ž

¢

ð

ò

ö

#2- Müteveffanın vefatına ilişkin kayıtlar,

			 	 3- Nüfus kayıtları, tanık ve sair ilgili deliller 

SONUÇ VE İSTEM	     : Yukarıda sunulu nedenlerle;

Müteveffanın mirasçılarının tespiti için VERASET 

İLAMI ALMAK ÜZERE TARAFIMIZA TENSİBEN YETKİ VERİLMESİNE,

2-	Müteveffaya ait Kadıköy ... Noterliği’nce düzenlenmiş …
tarihli, … yevmiye numaralı RESMİ VASİYETNAMENİN AÇILIP
OKUNMASINA,

3-	Kadıköy …. Noterliği’nce düzenlenmiş … tarihli, …
yevmiye numaralı resmi vasiyetname uyarınca tüm tereke vasiyetinde
bulunulan müvekkil …. adına MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİNE,

      	karar verilmesini arz ve talep ederiz.

       Saygılarımızla.

	 						  Davacı Vekili