Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : Esas

DAVACILAR : 1

DAVACI/VASİ : 2- -

MAHCURE :

KONU : Vasisi olduğum annemin 1/4 hissesi için kat karşılığı inşaat
sözleşmesi

  yapmak için yetki talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Muris babamdan bana, kardeşime ve mahcure anneme ......... ili
........... ilçesi ........... Mahallesi ........sokakta kain tapunun
........... ada, ........ parsel sayılı taşınmaz intikal etmiştir. Bu
taşınmazın 1/4 hissesi annem ........... , kalan kısmı ise kardeşime ve
bana isabet etmiştir. Bu yerdeki mevcut yapıda annemle birlikte ikamet
etmekteyim. Ancak zamanla konut eskimiş ve kullanımı zorlaşmıştır.
Çevredeki bütün binalar yenilenmiş bize ait bina sokaktaki nadir eski
binalardandır. Yenilenmesi bizim için de , annem içinde karlı olacaktır.

2- Çevrede inşaat yapan müteahhitlerden ............. ile görüşerek
sözlü olarak anlaştık. Bu anlaşmayı taslak olarak dilekçe ekinde
sunuyorum. (EK-1) Ancak annemin payı yönünden Yüce Mahkemenin izni
gerekmektedir.

Dilekçe ekinde taslak olarak yapılacak yapının mimari projesi mevcuttur.
(EK-1)

Müteahhit ile yapılacak paylaşımı gösterir taslakta dilekçe ekinde
sunulmuştur. (EK-2)

İş bu yönde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilmesi için annem
................. 1/4 hissesi yönünden Yüce Mahkemenin dosyadan evvelce
vasi atanmam nedeniyle tarafıma yetki verilmesini talep etme zarureti
hasıl olmuştur.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen bütün sebepler
muvacehesinde,

Dosyaya sunduğumuz mimari proje , yapılacak inşaattaki daire dağılımını
gösterir çizelge ve taslak sözleşme doğrultusunda evvelce vasi olarak
tarafıma sözleşme yapılabilmesi için yetki verilmesini saygı ile arz ve
talep ederiz. 01.09.2015

  VASİ

  FAHRİ VATANSEVER