Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

Dosya No: …….. E.

Davalı :

Vekili :

Davacı :

Vekili :

Konu : Cevap dilekçemiz ve delil listemizin sunumu

hakkında.

Açıklamalar :

Sayın Mahkeme cevap dilekçemizi sunmak üzere, HMK 127. maddeye göre bir
aylık ek süre vermiş olup bu doğrultuda süresi içersinde cevaplarımızı
sunuyoruz.

1- Husumet İtirazımız

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ve Yargıtay'ın yerleşik
kararlarına göre; motorlu aracını uzun süreli kira sözleşmesi ile
kiracıya teslim eden malik, trafik kazalarından ve motorlu aracın yol
açtığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Somut olayda, kazaya karışan ,,………..plakalı iş makinasının maliki,
müvekkilimiz ……………..'dir. Ancak söz konusu iş makinası,uzun süreli kira
sözleşmesi ile …………………….'ye (Kısaca "……………." olarak anılacaktır)
kiralanmıştır. (EK-1)Huzurdaki davaya konu trafik kazası, 28.10.2010
tarihinde diğer bir deyişle iş makinası kiracı ……………...'nin
kullanımındayken meydana gelmiştir. Kısacası kazanın meydana geldiği
sırada iş makinası üzerinde fiili tasarrufu bulunan, ayrıca iş
makinasını kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işleten
………………..'dir.

Makina Kiralama Sözleşmesinin 3.2.6. maddesinde de; makinenin Kiracı
tarafından kullanılması sırasında Kiracı'nın, Kiracı'nın işçilerine ya
da başkaca üçüncü kişilere zarar vermesi ya da kazaya sebep olması
halinde bundan kaynaklanan tüm zarar ve ziyandan Kiracı'nın sorumlu
olacağı açıkça düzenlenmiştir.

Yine Makina Kiralama Sözleşmesinin 3.2.3. maddesinde kira müddeti
boyunca makineyi kullanacak operatörleri kiracının sağlayacağı
düzenlenmiştir. Dolayısıyla iş makinesi sürücüsünün de Müvekkilimiz
Şirket ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda kazanın kiracının kullanımındayken meydana gelmiş olması
nedeniyle kiracının "işleten" olarak sorumluluğuna gidilebileceğinden eş
deyişle motorlu araç malikinin işleten sıfatı kalmadığından Müvekkilimiz
Şirket hakkındaki davanın pasif husumet yokluğundan reddi gerekir.
İlgili Yargıtay kararları ektedir. (EK-3)

2- Yukarıda belirtildiği gibi müvekkilimiz şirket hakkındaki davanın
pasif husumet yokluğundan reddi gerektiği açıktır. Bununla birlikte aksi
kanaatin hasıl olması halinde davanın kiracı …………………………….'ye (adres)
ihbarını talep ediyoruz.

3- Dava dilekçesinde kazanın oluşumunda ………….. numaralı iş makinesi
sürücüsünün KTK 52/1-6 kuralını ihlal ettiği belirtilmiştir. Kaza
tutanağı incelendiğinde her iki motorlu araç sürücüsünün de KTK 52/1-6
kuralını ihlal ettiği belirtilmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki kaza, Karayolları Trafik Kanunu
kapsamında olmayan ………………… mevkiinde yol inşaatı çalışması yapılan
bölgede, şantiye alanında meydana gelmiştir. Davacının sigortalısına ait
………………. plakalı araç, gece vakti palye çalışmasının yapıldığı esnada ,
yol sorununa ait uyarıcı işaretleme bulunmasına rağmen çalışır
vaziyetteki iş makinasının arkasına park etmiştir. ………………. plakalı araç,
trafik lambası ve aydınlatma olmayan inşaat alanında iş makinesi çalışır
halde olmasına rağmen arkasına park etmek suretiyle hasar görmüştür.
Diğer bir deyişle ………………….. plakalı aracın sürücüsü tamamen kusurludur.

4- Müvekkilimiz Şirket'in sorumluluğuna gidilmesini hiçbir şekilde kabul
etmemekle birlikte davacının talep ettiği hasar tazminatının nasıl
tespit edildiği, neye göre hesaplandığı da belli değildir.

5- Gerek Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı incelendiğinde
görüleceği üzere gerekse dava dilekçesinden anlaşılacağı üzere ……………..
plakalı araç maliki, ……………………….'dir.

………………………., yukarıda da bahsedildiği üzere, müvekkilimiz şirketin maliki
olduğu …………….numaralı iş makinesinin kaza anındaki
kiracısıdır.(işleteni)

Diğer bir deyişle kazaya karışan her iki motorlu araç da ……………………………'nin
sorumluluğundadır. Bu nedenle huzurdaki davanın Müvekkilimiz Şirket'e
yöneltilmesi anlaşılamamıştır.

Hukuki Sebepler : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, TTK, TBK,
ilgili sair mevzuat

Subuti Deliller :

1) Makina Kiralama Sözleşmeleri

2) Kira bedeli dekontları, fatura

3) Makinenin kiracıya teslimini gösterir belgeler

4) Yargıtay Kararları

5 ) Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

6) ………….. plakalı araca ait trafik kaydı

7) Tanık

8) Bilirkişi incelemesi, gerekirse keşif

9) İlgili bil umum yasal delail

Netice-i Talep : Yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerle;

1- Öncelikle davanın pasif husumet yokluğundan reddini,

2- Her halükarda davanın reddini,

3- Davacı taraf haksız ve kötüniyetli olduğundan %20'den aşağı olmamak
üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini,

4- Yargılama giderleri ile ücret-i vekaletin davacı tarafa tahmilini
saygılarımızla arz ve talep ederiz.07.02.2013

Davalı

.

EK: 1- Yetki Belgesi

2- Makina Kiralama Sözleşmesinin sureti

3- Yargıtay Kararı