Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ

HAKİMLİĞİNE

ANKARA

DAVACI	: ……………………

	

VEKİLİ	: ………………………….

	

DAVALI	: …………………………….

KONU	: Ürün iadesine karar verilmesi talepli dava dilekçemizin
sunulmasıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ	:

1- Müvekkilem davalı şirketten 07.01.2010 tarihinde 1.550.00 TL
ödeyerek Nokia N97 model………………………….. imei numaralı
cep telefonunu satın almış, bir süre sonra cihaz arızalanmış
08.06.2010, 15.06.2010 ve 20.06.2010 tarihlerinde servise verilmiş
ancak arıza giderilememiştir. 

2- Bunun üzerine müvekkilem ürünün iadesi talebi ile …………..
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na
başvurmuş, başkanlığın ……. karar numaralı 27.10.2010 tarihli
kararı ile müvekkilemin talebinin kabulüne karar verilmiştir. (Ek-2)

3- Ancak davalı şirket kararın gereğini yerine getirmekten
kaçındığından ve üst ve alt parasal sınırlar arasında kalan
talep değeri nedeni ile hakem heyeti kararı bağlayıcı
olmadığından işbu dilekçe ile sayın mahkemenize başvurma
zorunluluğu hasıl olmuştur.  

h

È

Ê

¼

¾

Ê

Ð

x

¸

¾

Ä

Ä

 yasal mevzuat

DELİLLER		:………. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları hakem Heyeti
Başkanlığı’nın 3972 Karar sayılı 27.10.2010 tarihli kararı ve
her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM	:Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce
resen belirlenecek nedenlerle, 

Davanın kabulü ile davalı şirketten satın alınmış olan Nokia N97
model ………………….. imei numaralı cep telefonunun
müvekkileme iadesine, 

Ürün bedeli olan 1.550.00 TL’nin 07.01.2010 tarihinden itibaren
işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkileme
verilmesine, 

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine
bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

                        			 

Davacı Vekili

Av. ……………..

EKLER  :

Onaylanmış vekaletname örneği

………………. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları hakem Heyeti
Başkanlığı’nın ………… Karar sayılı 27.10.2010 tarihli
kararı

	

	

	

	

	

 PAGE  

 PAGE  2