Giriş yap
Kayıt ol

        ……. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				:

VEKİLİ				: 

DAVALI

ÜÇÜNCÜ KİŞİ			: 

KONU	:Üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının
reddine karar verilmesi istemimizdir.

HARCA ESAS 

DEĞER				: 2.300TL.

İCRA DOSYASI NO		:……..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……….E.

AÇIKLAMALARIMIZ		:

1-) Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz …….. İcra
Müdürlüğüne ait ……. sayılı dosyadan …… tarihinde yapılan
haciz esnasında borçlu ……….. ’ne ait olan ve Ek1 de
sunduğumuz haciz tutanağında davalının zilyetliğindeyken
haczedilmiş ve yediemin olarak kendisine bırakılmış menkul mallar
için tarafımıza İİK. 99 maddesi uyarınca davalı aleyhine istihkak
davası açmak üzere yedi günlük süre verilmiştir.

2-) Haciz, uygulanan iş yerinin tapu ve vergi kaydı davalı 3.kişi
adınadır. Hacizde hazır bulunan davalı işyeri yetkilisi
………… borçlu şirketten işyerini 45 gün önce devir
aldıklarını bildirmiştir. Borç …….. – …………….
tarihleri arasında borçlu şirket tarafından müvekkilime olan
borçlar nedeniyle verilen bonolardan kaynaklanmaktadır. Davalı
3.kişi, borçlu şirketten şirkete ait işyerinin devralınması
İİK. 44. maddesi anlamında ticari işletme devridir.

h|

h|

h|

h|

`

b

B

H

J

T

V

\

n

¾

L

P

^

b

h

j

h|

h|

Endaki ilişki ticari işletme devri niteliği taşıdığından
İİK.'nun 44 ve B.K. 179. maddelerinin uygulanması gerektiği
açıkça ortadadır. Borçlu devri kayıtlı olduğu ticaret siciline
bildirmemiş ve mal beyanı vermemiştir. Bu durumda devir müvekkilimin
haklarını etkilemeyeceği gibi devralan davalı da B.K. 179. maddesi
gereği işletmenin borçlarından sorumludur.

4-) Tüm bu nedenlerle işbu davayı açarak davalı 3. kişinin
istihkak iddiasının reddini istemek amacıyla sayın mahkemenize
başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 2004 S. K. m. 44, 99; 818 S. K. m. 179 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: İcra Dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız olarak
yapılan istihkak iddiasının reddine, yargılama giderlerinin ve
vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini,
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 28.11.2012

                                    
                         Davacı Vekili

Ek: 1- Haciz Tutanağı,						       Av

    2- Onaylı vekaletname örneği,


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78