Giriş yap
Kayıt ol

        ....... MAHKEMESİNE

                                    
                                    
                       İhtiyati Tedbir
Taleplidir.

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
  :

 

DAVALI                                :

KONUSU                               : F
azlaya ilişkin haklarımız  saklı kalmak üzere, davacının
iş           akdinin işverenlikçe  sona erdirilmesine
karşın ödenmeyen ....... Kıdem tazminatı (fesih tarihinden itibaren
en yüksek mevduat faiziyle) ....... İhbar tazminatı olmak üzere
toplam ....... Tazminatın yasal faiziyle birlikte ödetilmesi
istemidir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilim, davalı şirkete ait ...... 'de kurulu bulunan
işyerine ....... tarihinde girmiş ve iş akdinin işverenlikçe sona
erdirildiği ....... tarihine kadar  sürekli olarak
çalışmıştır.

2-) İş akdinin feshi sırasında davacıya tazminatlarının en kısa
sürede ödeneceği bildirilmiş ,ancak bugüne kadar ödenmediği
gibi  davacının sözlü başvurularına da olumlu yanıt
verilmemiştir.

3-) Davalı işveren bu arada fabrikada bulunan mamul ve yarı mamul
malları başka yerlere nakletmeye  ve fabrikanın içini boşaltmaya
başlamıştır. Bu nedenle davacının tazminatlarının ödetilmesi
için  mahkemeye başvurmak zorunda kalmış bulunmaktayız.

-

 

davalı işverenliğe ait … kayıtlı taşınmaz ile
işyerinde  bulunan menkul mallar üzerine  İhtiyati Tedbir
konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ  NEDENLER       : İş Kanunu, HUMK,ve ilgili diğer
yasalar

HUKUKİ DELİLLER          : Davacının işyeri
özlük  dosyası, ücret durumu, işverenlikte mevcut ödemeye
ilişkin belgeler, iş akdi feshi tebliğ yazısı, tanıklar ve ilgili
yasal deliller.

CEVAP SÜRESİ                   : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEM              : Açıklanan nedenlerle
delillerimizin toplanarak davamızın kabulü ile fazlaya
ilişkin  istem  ve diğer dava haklarımız saklı kalmak üzere
....... Kıdem tazminatı(İş akdinin sona erdiği tarihten itibaren en
yüksek mevduat faiziyle) ....... İhbar tazminatı, toplam .......
tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı
işverenlikten  tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet
ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, davacı müvekkilin
tazminatlarının  güvence altına alınabilmesi için işverenin
yukarıda  tapu kaydı bildirilen taşınmazıyla menkul malları
üzerine İHTİYATİ TEDBİR konulmasına karar verilmesini talep
ederiz. …./…./…

EKİ: Vekaletname ve fesih
yazısı.                               
                            Davacı Vekili

                                    
                                    
                               Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78