Giriş yap
Kayıt ol

        … İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                                :

KONU                                  
  : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı
ile .......' nin davalıdan  tahsili istemidir.

AÇIKLAMALARIMIZ        :

1- Davalı ...... A.Ş. de müvekkilim bu işyerinde; proje müdürü
olarak ../../.... tarihinden başlamak üzere ../../.... tarihine kadar
çalışmıştır.

2- Müvekkilimin çalışma biçimi şöyledir; Her gün, sabah
…..'de işe başlamakta,ara dinlenmesi yapmaksızın,en erken akşam
….. da işi bırakmaktadır. Bu çalışma ,işin gereği çoğunlukla
…. veya ….. da  sona ermektedir. Bu çalışma biçimi, haftanın
7 günü ve resmi tatillerde de aynı şekilde sürmüş ve hiç
yıllık izin kullanmamıştır. Bu çalışmaya rağmen müvekkilime,
fazla mesai, yıllık ücretli izin gibi yasal hakları ödenmediği
gibi, maaşı sık sık bir kaç ayda bir ve en son 2 aylık maaşı
hiç ödenmemiş bulunmaktadır.

3- Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla
ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda  kazancı asgari ücret
olarak gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya
çıkacaktır.

4- Müvekkil davalıya ait işyerinde sabah saat 08.00dan akşam kış
döneminde 18.00-18.30, yaz döneminde ise 20.30-21.00' a kadar
çalışmıştır. Yine müvekkil hafta tatillerini de çalışarak
geçirmiş, genel tatillerde ise dini bayramların birinci günü hariç
çalışmaya devam etmiştir. Müvekkil çalıştığı süre
içerisinde yıllık ücretli izin hakkını da kullanmamıştır.

”

acağı da bugüne kadar davalı işveren tarafından ödenmemiş, bu
sebeplerden ötürü işbu davanın açılması gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Müvekkile ait SSK sicil
dosyası, işyeri özlük dosyası, meslek odalarından ücret
araştırması keşif, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal
delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda belirtilen
nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
kaydı ile;

a-)2006 yılı ocak ve şubat ayı  ücreti olarak  ..........-TL

b-)Kıdem tazminatı olarak ..........-TL

c-)İhbar tazminatı olarak ..........-TL

d-)Kötü niyet tazminatı olarak ..........-TL

e-)Fazla çalışma karşılığı olarak ..........-TL

f-)Yıllık ücretli izin karşılığı olarak ..........-TL

g-)Resmi tatil çalışması karşılığı olarak ..........-TL

olmak üzere toplam ..........-YTL'nin davalılardan tahsilini ve
Davalı ...... A.Ş'nin iyi niyetli olmaması nedeni ile .... Genel
Müdürlüğünden alacağı hak edişe tedbir konulmasını talep
ederiz. Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı
ile ; ....... alacağın davalılardan müşterek ve müteselsil olarak
tahsiline ile kıdem tazminatına en yüksek banka reeskont faizi
uygulanmasına, diğer taleplerimize yasal faiz uygulanmasına ve
masraf, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara
yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78