Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ……. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ARACILIĞI İLE

İSTANBUL ………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO		: 2014/… E.

TUTUKLULUK HALİNİN

DEVAMINA İTİRAZ EDEN

SANIK		 	: 

MÜDAFİİ 		: AV. 

TUTUKLAMA TARİHİ 	:../../2014

KONU			: Sayın Mahkemece ../../2014 tarihli ara karar ile verilen
tutukluluk halinin devamı yönündeki karara itirazımızdır. 

AÇIKLAMALAR		:

1- Müvekkilim sanık hakkında …….. tarihli duruşmada tutukluluk
halinin devamına karar verilmiştir. Müvekkilimin ifadeleri ve dosya
içerisindeki deliller dikkate alındığında atılı suçun
unsurlarının oluşmadığı görüleceği gibi, 18.09.2014’te
duruşmada sunduğumuz 5 sayfadan ibaret devlet hastanesi sağlık
kurulu raporu incelendiğinde, “müvekkilin kalp hastalığı,
hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı bulunduğu, ayrıca % 82
işitme engelli olduğu” görülmektedir. 60 yaşını aşkın,
yaşlı ve ağır hasta müvekkilin bu nedenle tahliyesine karar
verilmesini talep etmekteyiz.

2- …………… tarihli duruşmada dinlenen tanık …………….
(mağdurun akrabası) ise; olay günü bahçede olduğunu, mağdur ile
tanığın bahçeye gittiklerini fakat yaklaşık 2 dakika sonra geri
geldiklerini, her ikisinde de olağanüstü herhangi bir durum
görmediğini beyan etmiştir. Sanık üzerine atılı fiilin 2
dakikalık bir zaman diliminde gerçekleştirilmesinin mümkün
olmadığı, fiil gerçekleşmiş olsa idi dahi, mağdurun yüz ifadesi
ya da hareketlerinden bu durumun tanık tarafından anlaşılabileceği,
yine mağdurun kendi akrabası olan tanığın onun aleyhine beyan
vermeyeceği açıktır.

$

€

‚

‚

1 tarihli duruşmada alınan ifadesinde olayı anlatırken esaslı
unsurlarda büyük çelişkiler mevcuttur. İlk ifadesinde
…………………, Mahkemede ise ………………….. beyan
etmiştir. İfade sırasında hazır bulunan pedagog da, “mağdurun
muhakeme düzeyi ve gelişim düzeyi açısından geri seviyede
olduğunu” beyan etmiştir. Mağdurun olayı uydurmuş / kurgulamış
olması muhtemeldir. Dosyada mevcut olay yeri tutanağında da,
“aydınlatma yapılarak yapılan araştırmada herhangi bir bulgu ve
suç unsuruna rastlanmadığı” açıkça belirtilmiştir. Duruşmada
dinlenen tanık ifadeleri de mağdurun beyanını desteklememektedir.
SUÇUN MAHİYETİNİN DEĞİŞMESİ YA DA ORTADAN KALKMASI KUVVETLE
MUHTEMELDİR.  

4- ŞİKAYETTEN VAZGEÇME mevcuttur. Mahkemece tutukluluk halinin
devamına karar verilirken bu husus da dikkate alınmamıştır.
Ayrıca, müvekkilimin tutuklanması için CMK m. 100'de aranan şartlar
oluşmamıştır. Müvekkilimin bu eylemi işlediğine dair mağdurun
soyut beyanı dışında delil bulunmayıp, aksine sanığın
savunmasını destekler mahiyette, tanık ifadeleri bulunmaktadır.
Müvekkil sabit ikametgâh sahibidir. Kaçma ya da delilleri ortadan
kaldırma, gizleme gibi teşebbüslerde bulunacak değildir. Keza
müvekkil, Devlet Hastanesinde alınmış Sağlık Kurulu raporları
değerlendirildiğinde, hastanede tedavi görmesi gereken mahiyette
ciddi sağlık engellerine sahiptir. 

SONUÇ VE İSTEM	: Açıklanan nedenlerle tutukluluk halinin devamı
yönündeki …………. tarihli kararının kaldırılarak
müvekkilimin salıverilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımla
bilvekale arz ve talep ederiz…/../2014					   Sanık  ..  
Müdafii

  Av. ………………………..