Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO:…. E.

BEYANDA BULUNAN

SANIKLAR :

MÜDAFİİ : Av.

KONU : Fizik öğretmeni ….tarihli, olayın oluş şekli hususunda kanaatini
bildirir raporunun ve işbu rapor hakkında beyanlarımızın Sayın
Mahkemenize sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemenizin 2014/403 E. sayılı dosyası nezdinde müşteki olan…’İN
mevcut yaralanmasının iddia ettiği şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği
hususunun saptanabilmesi amacıyla, konuyla ilgili olarak Fizik öğretmeni
mütalaa alınması gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple 18.08.2015 tarihli
rapor ve işbu rapor hakkında aşağıda arz olunan beyanlarımızı, takdiri
Sayın Mahkemenize ait olmak üzere sunmaktayız.

ÖNCELİKLE DOSYA MÜNDERECATINDA BULUNAN TÜM SAVUNMALARIMIZI TEKRARLAMAKLA
BİRLİKTE;

Müvekkil ….2014 tarihinde İstanbul Anadolu…..Sulh Ceza Hakimliği’nin
…sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Müvekkilin tutukluluğu bu
tarihten itibaren devam etmektedir ve yaklaşık 1 yıldır
tutukludur.Tutuklamaya konu olan söz konusu olayın oluş şekli göz önüne
alındığında, yaralanmanın dosya içeriğindeki diğer tüm savunmalarımızda
da açıkladığımız üzere, Müşteki ….İN iddia ettiği şekilde
gerçekleşebilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz.

Fizik öğretmeninden alınan …08.2015 tarihli kanaat bildirir rapor da
yine bu savunmalarımızı destekler niteliktedir. Şöyle ki;

1. Huzurdaki davada Müşteki hazırlık evresinde verdiği ifadede
müvekkiller…….’İN kendisini kucaklamak suretiyle camdan attığını iddia
etmiştir…...2015 tarihli duruşmada, mahkeme huzurunda alınan ifadesinde
ise; ‘….. sağ bacağımdan…. sol bacağımdan tuttu pencereden aşağıya
ittiler ben strafordan tuttum sanık ….. müdahale etti strofordan elimin
kurtulması için bana itti’’ ifadelerini kullanmıştır. İki ifade arasında
bariz çelişki bulunmasının yanı sıra, olayın iddia edilen şekilde
gerçekleşebilmesi fizik kuralları çerçevesinde mümkün değildir. …2015
tarihli raporda yer alan;

‘’Bir diğer olasılık, yukarıdan aşağıya atış hareketi ile atılabilir ki,
bu durumda da başının üzerine veya dik düşmesi gerekir. Yerden
yüksekliği 120 cm olan bir camdan bir kişinin ayak üzerine dik düşecek
şekilde atılması olasılığı kişinin bedensel özelliklerinden dolayı
mevcut değildir. Buna karşılık aldığı hasar göz önüne alındığında baş
aşağı dik düşmesi ihtimali de yoktur.’’ ve

‘’Olayın oluşu ve kişinin bedensel özellikleri düşünüldüğünde olayın
yatay atış hareketi veya yukarıdan aşağıya atış hareketi ile
gerçekleşmediği açıktır.’’

İfadeleri de haklı savunmamızı tamamıyla desteklemektedir. Müşteki
…..’İN müvekkil tarafından camdan atılmış olabilme ihtimali FİZİK
KURALLARI ÇERÇEVESİNDE MÜMKÜN DEĞİLDİR.

2. Olayın iddia olunduğu üzere üçüncü kişiler tarafından camdan atılma
şeklinde değil düşme şeklinde gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan bir diğer
delil ise, dosyada mübrez tutanak ve fotoğraflarda da yer alan kırık
pencere straforudur. Dosyada mübrez 13.10.2014 tarihli bilirkişi
raporunun 23. Sayfasında düşülen pencerenin ve alt kattaki pencerenin
pervaz ve straforları gösterilmiştir. Bahsi geçen fotoğraflarda da
açıkça görüldüğü üzere, ALT PENCERENİN ÜST STRAFORUNUN KIRIK OLDUĞU
BARİZ BİR ŞEKİLDE ORTADADIR. Yine ….2015 tarihli bilirkişi raporunda;

‘’…düştüğü iddia edilen pencerenin alt kattaki pencere çevresinde
bulunan ufak darbe ile bile parçalanabilen binaya süs vermek amacıyla
strofordan yapılmış sövenin pencere üstüne gelen kısmının BİR İNSAN ELİ
YANİ 4 PARMAK GENİŞLİĞİNDE KIRIK OLDUĞU görülmüştür…’’ ibarelerine yer
verilmiştir. Bir insan eli ile bir insan ayağı genişliğinin aynı olduğu
düşünüldüğünde savunmalarımız yine desteklenmektedir. Tüm bu somut
deliller dikkate alındığında müştekinin düşme esnasında camdan aşağıya
doğru asılı vaziyette kalıp alt kattaki camın pervazına bastığı ve bu
şekilde straforu kırdığı anlaşılmaktadır ki bu da ancak kendi atlaması
ile mümkün olabilir. Zira …. tarihli fizik raporunda da izah edildiği
üzere, kucaklayıp atma söz konusu olsaydı müşteki yatay menzilde
savrularak daha uzak bir yere düşerdi. Olayda ise kendisi dikey bir
doğrultuda düşmüş ve bu suretle alt pencerenin straforunu kırmıştır.

…. tarihli fizik öğretmeninden alınan uzman görüşü, dosya
münderecatındaki tüm savunma ve beyanlarımız ve diğer raporlar hep
birlikte değerlendirildiğinde olayın oluş şekli hususunda savunma ve
açıklamalarımızın haklı olduğu görülmektedir.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Başkanlığın re’sen
nazara alacağı nedenler muvacehesinde;

-  …. TARİHLİ RAPORDA, FİZİK ÖĞRETMENİ UZMAN KİŞİSİNİN OLAYIN OLUŞ
  ŞEKLİ HUSUSUNDAKİ KANAATLERİNİN DİKKATE ALINMASINI,

-  MÜVEKKİL …… ‘İN TUTUKLU KALDIĞI SÜRE GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TUTUKSUZ
  YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMASINA, BİHAKKIN TAHLİYESİNE

-  SAYIN MAHKEME AKSİ KANAATTE İSE MÜVEKKİL …. HAKKINDA ADLİ KONTROL
  HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAHLİYESİNE VE LEHE OLAN HÜKÜMLERİN
  UYGULANMASINA,

-  MÜVEKKİLER ….. VE …..’İN ÜZERLERİNE ATILI SUÇLARDAN BERAATİNE karar
  verilmesini Sayın Başkanlık’tan bilvekale saygıyla arz ve talep
  ederiz.

 Sanıklar Müdafii

 Av.